JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN U PROVEDBI FINALNE EVALUACIJE PROJEKTA

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman konsultanta/ice za provedbu finalne evaluacije projekta

PROVEDBENE LOKACIJE: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Travnik i Sanski Most

OPIS ZADATKA: Osnovni zadatak je provedba finalne evaluacije projekta. Svrha evaluacije je procijeniti performanse provedbe, efikasnost i efektivnost provedenih intervencija i zabilježiti postignuća projekta, izazove i najbolje prakse za potrebe budućih programiranja i razvoja projektnih prijedloga. Procjena će također identificirati ključne naučene lekcije, izazove i fleksibilnost programa za prilagodbu i odgovor na promjene i održivost metodologije na kojoj se bazira projekat.

NAZIV PROJEKTA: Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama

DONATOR: UN Women, ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija XY

TRAJANJE ANGAŽMANA: 15. februar 2021. - 3. mart 2021.

Ponude sa referencom trebaju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa jasno navedenom oznakom: „PONUDA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN U PROVEDBI FINALNE EVALUACIJE PROJEKTA".

Ponude dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 11.02.2021. do 11:00 sati

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ili putem e-mail-a na adresu: ured@asocijacijaxy.org

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi ili u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu: fmehmedovic@asocijacijaxy.org. Asocijacija XY će odgovoriti u pisanom ili elektronskom formatu, zavisno od formata dostavljenog upita sa jasnom identifikacijom podnositelja zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem i dostavljenim odgovorom na dostavljeni upit. Rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 09.02.2021.

1.Uvodne informacije

Prevencija nasilja od 2006. godine predstavlja prioritetnu oblast Asocijacije XY što potvrđuje 13 godina posvećenog rada na rješavanju ovog važnog društvenog fenomena. U svojim nastojanjima da doprinose razvoju društva koje se aktivno suprostavlja svim oblicima nasilja i

neravnopravnosti, Asocijacija XY u programe prevencije nasilja uključuje relevatne institucije, organizacije civilnog društva, srednje škole, učenike, roditelje i predstavnike medija. Partnerstvo sa vodećim organizacijama koje aktivno rade na polju prevencije nasilja doprinosi prepoznatljivosti Asocijacije XY i partnera kao lidera u razvoju društva koje pokazuje nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja.

Kao liderska organizacija na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, Asocijacija XY ima obavezu i društvenu odgovornost da kroz svoje programe i pristupe odgovori na specifične potrebe pojedinaca/ki i socio-kulturalne zahtjeve koji su ključan faktor u pojavi nasilja i rodne neravnopravnosti.

Umjesto ujednačenog pristupa svim zajednicama, Asocijacija XY je posvećena razvoju inovativnih rješenja koja odgovaraju lokalnom kontekstu zajednica u kojima se programi i projekti realiziraju. Na taj način, Asocijacija XY osigurava da programi odgovaraju specifičnostima zajednice i potrebama ljudi koji žive u ciljanim zajednicama.

Rodno zasnovano nasilje i rodna neravnopravnost predstavljaju važne društvene fenomene kojima se Asocijacija XY suprotstavlja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih programa obrazovanja, zagovaranja i društvene mobilizacije. Da bi se efektivno suprostavili nasilju i postigli veći stepen rodne ravnopravnosti, Asocijacija XY primijenjuje socio-ekološki model prevencije, a važan preduslov u primjeni takvog modela jeste razumijevanje uzroka i faktora koji doprinose pojavi nasilja i umanjuju efektivnost pristupa suprotstavljanja nasilju koje se desi, faktora koji doprinose pojavi rodne neravnopravnosti i afirmiraju prakticiranje stereotipnih stavova i ponašanja te na taj način omogućavaju pojavu rodne neravnopravnosti u različitim sferama života mladih i odraslih.

Finalna evaluacija projekta treba da nam pomogne u identifikaciji primjera dobre prakse, identifikaciji naučenih lekcija i drugih važnih nalaza koje će biti korištene u narednim fazama razvoja projektnih prijedloga i unapređenja programa prevencije rodno zasnovanog nasilja.

2.Osnovne informacije o projektu

Asocijacija XY od oktobra 2019. godine sprovodi projekt Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama,koji finansira UN Women ured u BiH. Projektne aktivnosti predstavljaju nastavak dobrih i uspješnih praksi partnerskih organizacija primjenom edukativnog programa Program Y - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka. Program Y, metodologija koju je razvio CARE International Balkan u saradnji sa Asocijacijom XY i partnerskim organizacijama predstavlja kvalitetno koncipiran obrazovni alat koji školama i organizacijama omogućava primjenu participativnih radionica koje su temeljene na jačanju psihosocijalnih vještina kod učenika srednjih škola. Projektne aktivnosti su usmjerene na: jačanje kapaciteta lokalnih zajednica da samostalno sprovode sveobuhvatne i naučno utemeljene preventivne programe, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da budu dostupan edukativni resurs u lokalnoj zajednici u kojoj djeluju, jačanje kapaciteta srednjih škola u cilju uspostavljanja škole izvrsnosti za prevenciju nasilja. Sve aktivnosti su međusobno povezane i doprinose integraciji održivih modela rada u postojeće kapacitete vladinih i nevladinih institucija u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Model integracije i međusektorskog povezivanja temelji se na međunarodno priznatom programu CTC (Community that Care) i predstavlja naučeno utemeljen i dokazano efikasan model rada na zagovaranju, edukaciji i mobilizaciji ključnih aktera u lokalnoj zajednici.

Važan segment projekta predstavlja aktivno učešće religijskih zajednica u izradi okvira za prevenciju nasilja u okviru nastavnog predmeta Vjeronauk i vjerskih okupljanja. Aktivnim učešćem predstavnika religijskih zajednica stvoreni su preduslovi za razvoj i uspostavu sveobuhvatnog programskog odgovora na nasilje u Bosni i Hercegovini, te su definirani ključni prioriteti za buduća ulaganja u razvoj kapaciteta religijskih zajednica da primjenjuju naučno utemeljene i dokazano efikasne preventivne metode i tehnike.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE:

·Forum Teatar, Istočno Sarajevo

·Nova Vizija, Novi Travnik

·Otaharin, Bijeljina

·Centar za izgradnju mira, Sanski Most

PODRŠKA SIGURNIM KUĆAMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

·Žene sa Une, Bihać

·Žena BiH, Mostar

·Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

·Medica, Zenica

·Vive Žene, Tuzla

·Lara, Bjeljina

·Budućnost, Modrića

·Udružene žene, Banja Luka

Očekivani rezultat 1: Lokalne zajednice u BiH su mobilizirane i uključene u prevenciju rodno zasnovanog nasilja i redukciju rodnih nejednakosti u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Srednjobosanskom Kantonu

Očekivani rezultat 2: Srednje škole imaju kapacitete da provode školi prilagođeni program prevencije rodno zasnovanog nasilja kao integralnog dijela formalnog obrazovanja

Očekivani rezultat 3: Religijske zajednice doprinose promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja / nasilja u porodici kroz formalno obrazovanje i vjerska okupljanja

Očekivani rezultat 4: Sigurne kuće su podržane kako bi pružale usluge preživjelima nasilja kao rapidni odgovor na krizu uzrokovanu COvid-19

U prvoj fazi projekta, Asocijacija XY je sprovela Analizu ulaznih strategija putem koje su identificirani ključni podaci koji se odnose na društveni život muškaraca i mladića/dječaka, žena i djevojaka/djevojčica (analiza ulaznih podataka) za aktivnosti u školama, mobilizaciju zajednice i uključivanje vjerskih vođa u borbu protiv rodnih stereotipa i stvaranje zajednica sa nultom tolerancijom prema rodno zasnovanom nasilju u tri zajednice: Bijeljini, Travniku i Istočnom Sarajevu. Svaka zajednica, muškarci i mladići/dječaci, žene i djevojke/djevojčice, pripadnici tih zajednica imaju svoj kontekst i specifične potrebe u životu koje su utvrđene analizom ulaznih strategija. Tokom razvojnog procesa Asocijacija XY je koristila program zasnovan na dokazima kao i preporuke Community That Care –CTC (Zajednica koja brine o svojim članovima prim.prev.) i R.E.S.P.E.C.T koje su razvile UN Women i World Health Organisation (Svjetska zdravstvena organizacija prim.prev). Primjenom CTC modela, Asocijacija XY je poboljšala/uspostavila saradnju između različitih institucija, mreža, pojedinaca i lokalnih nevladinih organizacija koji su relevantni za prevenciju nasilja. Obzirom da se radi o programu od strateškog značaja za našu zemlju, prilikom odabira lokacija i potencijalnih partnera, vođeno je računa da se odaberu one zajednice koje imaju potencijal da provedu program.

Akteri lokalnih zajednica su mobilizirani i uključeni u Lokalnu akcionu grupu koja se zalagala za bolju pokrivenost aktivnosti prevencije i zaštite u Bijeljini, Travniku i Istočnom Sarajevu. Svaka Lokalna akciona grupa (LAG) je ojačana za razvijanje i provođenje promotivnih intervencija i za korištenje moralnog preusmjeravanjausmjerenog na relevantne donosioce odluka, širu javnost, mlade kao i predstavnike institucija. Moralno preusmjeravanje primijenjeno je kako bi se smanjili rodni stereotipi i pokrenuo moralni odgovor među ključnim akterima u zajednici, kako bi se osiguralo njihovo aktivno sudjelovanje u prevenciji rodno zasnovanog nasilja (GBV) i porodičnog nasilja (DV).

Asocijacija XY je nastavila saradnju sa partnerskim nevladinim organizacijama u sprovođenju njihovih aktivnosti u školama. Asocijacija XY je doprinijela poboljšanju kapaciteta partnera da preuzmu aktivnu ulogu u implementaciji aktivnosti Lokalne akcione grupe (LAG) . Partnerske NVO su nastavile pružati podršku u radu Kluba – Budi muško u svojim lokalnim zajednicama, učestvovati u radu lokalne akcione grupe i osigurati da škole i mladi budu direktno uključeni u iste. U svakoj od tri regije, zajedno sa XY, partnerske nevladine organizacije u saradnji sa Ministarstvima obrazovanja i entitetskim Gender centrima, uspostavili su Škole izvrsnosti u vidu centara za obuku u zajednici za prevenciju nasilja u sklopu formalnog obrazovanja. Svaka zajednica je proizvela specifičan model prevencije u zajednici koji će provoditi obučeni nastavnici. Klubovi Budi muško (BMC) uključili su mlade u stvaranje novih normi kroz aktivnosti školske kampanje.

Vjerske zajednice su doprinijele prevenciji nasilja razvijanjem okvira nastavnih planova i programa za prevenciju nasilja i smjernica za vjerska okupljanja glavnih triju vjerskih grupa. Okviri su razvijeni u regiji Sanskog Mosta, a u konsultacije o razvijenim okvirima uključile su predstavnike Istočnog Sarajeva, Travnika i Bijeljine.

Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 u značajnoj mjeri je uticala na porast nasilja u našoj zemlji, ali i na otežan rad sigurnih kuća čija je uloga baš u ovom trenutku najvažnija. U saradnji sa UN Women u BiH, i uz podršku Švedske, omogućili smo da sigurnim kućama budu uručena prijeko potrebna sredstva, neophodna za pružanje specijaliziranih usluga ženama žrtvama nasilja kao i drugih usluga koje su dostupne osobama koje su izložene nasilju, koje su u stanju potrebe ili kojima su potrebi savjeti vezano za okolnosti u kojima se nalaze.

3.Opis zadatka i odgovornosti

Evaluacijom će se pokušati utvrditi što je moguće sistematičnije i objektivnije relevantnost, učinkovitost, postignuća (ishodi, izgledi za postizanje očekivanih ishoda i utjecaja) i održivost projekta. U tu svrhu, evaluacijom će se procijeniti postignuća projekta u odnosu na njegove ključne ciljeve, kako je navedeno u revidiranom projektnom dokumentu i početnom izvještaju, uključujući ponovno ispitivanje važnosti ciljeva i dizajna. Također će identificirati faktore koji su olakšali ili spriječili postizanje ciljeva. Evaluacija će obuhvatiti cjelokupni projektni proces od početka do danas, ali će biti fokusirana na glavne projektne aktivnosti i rezultate. Evaluacija će se proširiti na sva određena projektna područja koja su obuhvaćena projektom i procijeniti cjelokupni lanac rezultata, ali će se preciznije usredotočiti na rezultate i planirane ishode, kao i na vjerovatnost postizanja planiranih uticaja. Između ostalog, to uključuje analizu relevantnih pitanja kao što su aranžmani upravljanja, financijski postupci, intervencija, odabir korisnika i izgledi za održivost

Evaluacija projekta treba da ponudi nalaze i preporuke u kontekstu:

·Relevantnost projekta

·Provedba projektnih aktivnosti prije krize uzrokovane pandemijom Covid-19

·Provedba projektnih aktivnosti tokom krize uzrokovane pandemijom Covid-19

·Učinkovitost i rezultati projekta

·Perspektive za postizanje očekivanog učinka i održivosti:

·Koordinacija i upravljanje projektom

·Preporuke za sljedeću fazu i naučene lekcije

4.Outputs/Deliverables:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Početni izvještaj

·Izvještaj o provedenim aktivnostima evaluacije

·Evaluacijski izvještaj

5.Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

a.Kvalifikacije i iskustvo

i.Poznavanje tema rodno zasnovano nasilje i prevencija rodno zasnovanog nasilja

ii.Najmanje 7 godina iskustva u provedbi aktivnosti finalne evaluacije projekata

iii.Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou)

b.Kompetencije

i.Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

ii.Snažne koordinacijske vještine

iii.Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

iv.Dobro poznavanje i korištenje računara

v.Dobro poznavanje i korištenje software-skih alata za obradu fotografija i video materijala

vi.Znanje u oblasti roda, rodnih normi i rodnih identiteta predstavljaju dodatnu prednost

vii.Znanje u oblasti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost

6.Vremenski okvir individualnog angažmana

U konsultacijama sa osobljem Asocijacije XY, konsultant/ica će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja projektnog zadatka.

7.Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Zainteresirani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

a)Tehnički prijedlog istraživanja

·Profil konsultanta sa navedenim prethodnim iskustvima u provedbi finalne evaluacije projekta

·Komentar ili sugestije konsultanta o opisu posla (ToR) i iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku

·Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant/ica predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla

·Primjer 2 evaluacijska izvještaja (prethodni angažmani)

·Vremenski plan realizacije aktivnosti

b)Finansijski prijedlog/ponuda

c)CV konsultanta koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 2 reference

8.Evaluacija

Ponuda konsultanta/ice, CV i ponuda troškova će biti evaluirani od strane komisije Asocijacije XY, a u skladu sa ovim kriterijima:

·FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijedloga će biti rađena po principu odgovora DA ili NE na pitanja definirana tabelom „Kriteriji", a koja se nalazi ispod teksta. Ukoliko je na jedno od prva tri pitanja odgovor NE, konsultant/ica će biti diskvalifikovan/a i ponuda neće biti predmetom daljnje evaluacije

·FAZA 2: Tehnički kapaciteti konsultanta/ice da proizvede očekivani rezultat će biti evaluiran na skali od 0 do 100 poena, a donja granica za kvalifikaciju je 70 poena. Kriteriji i poeni su prikazani u tabeli:

FAZA 1

FAZA 2

Kvalifikacije:

Adekvatno iskustvo

Dostavljena kompletna dokumentacija

Kontekst

Tehničke kompetencije

Relevantno profesionalno / radno iskustvo

Metodologija i pristup

Prezentiranje i pakovanje

Akademske i tehničke kvalifikacije

(minimum Master diploma u oblasti društvenih nauka)

Minimalno 7 godina iskustva u sličnim ili istim oblastima

Tehnički i finansijski prijedlog

Iskustvo u provođenju evaluacijskih aktivnosti

Snažne tehničke vještine u pisanju izvještaja dokazane prilogom primjera dva izvještaja koje je konsultant/ica kreirala u prethodnom periodu

Iskustvo u poslovima koji se odnose na rodnu ravnopravnost, uključujući istraživanja, procjene, evaluacije, publikacije, prezentacije i konferencije

Detaljni prikaz metodologije koja će biti korištena tokom prikupljanja i analize prikupljenih podataka, kao i jasno razumijevanje opisa posla i komplementarnost prijedloga

Pisanje, interpretacije i komunikacijske vještine

DA / NE

DA / NE

DA / NE

25

15

30

20

10

Individualni konsultanti će biti evaluirani primjenom Kumulativne analitičke metodologije, gdje će biti nagrađen prijedlog konsultanta/ice koji je evaluiran i ocijenjen kao:

·Odgovarajući, prihvatljiv i komplementaran ToR-u

·Dobio je najviše ocjene u odnosu na postavljene tehničke i finansijske kriterije

·Tehnički kriteriji 70%

·Finansijski kriteriji 30%

Konsultanti čija ponuda osvoji minimum od 70% bodova u okviru evaluacije tehničkih kriterija će biti predmetom daljnje finansijske evaluacije. Konsultanti koji osvoje manje od 70% u odnosu na postavljene tehničke kriterije, neće biti predmetom daljnje evaluacije. Maksimalan broj bodova za cijenu usluge je 100, a najniža cijena će dobiti maksimalni broj bodova. Maksimalan broj bodova će biti dodijeljen prijedlogu sa najmanjom cijenom, a komparacija će biti napravljena u odnosu na druge ponude koje su osvojile minimalno 70 bodova u okviru tehničke evaluacije. Ostali kandidati će dobiti ocjene koje su umanjene u odnosu na najnižu cijenu dostavljene ponude.

Konačni odabir kandidata/kinje će biti određen na osnovu zbira svih maksimalnih ocjena.

9.Informiranje kandidata

Asocijacija XY neće informirati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije i finansijske evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 3 radna dana nakon finalnog izbora.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS