JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta(ice)

JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta(ice)

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman eksperta(ice) za provedbu početnog i završnog istraživanja (baseline and endline assessment)

LOKACIJE ISTRAŽIVANJA: Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjebosanski kanton i Unsko-sanski kanton

OPIS ZADATKA: Osnovni cilj angažmana je provedba početnog i završnog istraživanja kako bi se izmjerio učinak projektnih intervencija prije i nakon njihove provedbe među projektnim ciljnim grupama.

NAZIV PROJEKTA: Socijalni odgovori na izazove reintegracije porodica povratnika sa stranih ratišta u Federaciji BIH

DONATOR: Projekt je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Nizozemske

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA:05. novembar 2021. – 31. januar 2022. (početno istraživanje)

01. juni 2023. – 31. august 2023.(završno istraživanje)

Biografije sa referencama koje dokazuju iskustvo u sličnim zadacima je potrebno poslati na e-mail sa jasno navedenom oznakom: „PRIJAVA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN" .

Prijave dostaviti putem e-mail-a na adresu: ured@asocijacijaxy.org najkasnije do 03.11.2021. do 15:00h.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi na sljedeću e-mail adresu: tmedvedec@asocijacijaxy.org.Rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 01.11.2021.

1. Uvodne informacije

Projektne intervencije su kreirane kako bi odgovorile na neposrednu potrebu podrške kantonalnim i lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini da djeluju prema građanima koji se vraćaju nakon sudjelovanja u stranim sukobima, fokusirajući se prvenstveno na podršku odgovornim ustanovama u pružanju specijalizirane pomoći pri reintegraciji žena i djece povratnika. Projekt će posebno doprinijeti poboljšanju kompetencija stručnjaka u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje za pružanje senzibiliziranih usluga i bolje razumijevanje njihove uloge u rehabilitaciji porodica povratnika

sa stranih ratišta, posebno žena i djece. Kroz projekt će se povećati broj stručnjaka koji će pružati specijaliziranu pomoć pri reintegraciji, prilagođenu specifičnim potrebama žena i djece.

Projekt će također doprinijeti uspostavljanju sistema pružanja psihosocijalne podrške porodicama u pet kantona Federacije BiH. To će se postići kroz saradnju kantonalnih ministarstava zdravstva i socijalne politike, centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad. Standardizirane procedure će se razviti tako da ih je lako replicirati i proširiti na lokalni nivo.

Nadalje, poboljšat će se kapaciteti ključnih subjekata iz 13 lokalnih zajednica za planiranje i provedbu akcionih planova za reintegraciju i resocijalizaciju porodica boraca povratnika u lokalne zajednice.

2. Opis zadatka i odgovornosti

Za potrebe provedbe početnog i završnog istraživanja u okviru projekta, konsultant(ica) će imati sljedeće zadatke i odgovornosti:

§ izraditi metodologiju početnog i završnog istraživanja među ključnim subjektima za reintegraciju i rehabilitaciju povratnika sa stranih ratišta u pet kantona FBIH uključenih u projekt

§ izraditi upitnik, pitanja za intervjue, sistem analize i ostale relevantne istraživačke alate, kako bi se prikupili i analizirali podaci o znanju, stavovima i vještinama relevantnih subjekata uključenih u projekt prije i nakon uticaja projektnih intervencija

§ provesti istraživanje na projektnim lokacijama (5 kantona – 13 lokacija) u skladu sa predloženom istraživačkom metodologijom

§ obraditi podatke, napraviti relevantno poređenje te izvesti ključne zaključke i preporuke

3. Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

·Završen magistarski studij društvenog smjera

·Najmanje 10 godina iskustva u izradi i provedbi istraživanja

·Dokazano iskustvo u provedbi početnih i završnih studija

·Dokazano iskustvo u pisanju stručnih izvještaja u oblasti nasilnog ekstremizma i radikalizacije

·Teoretsko i praktično poznavanje izazova u reintegraciji povratnika

·Poznavanje institucionalnih mehanizama za pružanje psihosocijalne podrške

·Poznavanje uticaja ekstremizma i radikalizacije na zajednice, porodice i pojedince

·Dokazano iskustvo u radu sa povratnicama sa stranih ratišta

·Izvrsno poznavanje engleskog jezika

·Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

4. Očekivani rezultati:

Predviđeno je da u okviru angažmana, konsultant(ica) osigura/isporuči sljedeće rezuate:

·Izrada istraživačke metodologije za početno istraživanje

·Izrada istraživačke metodologije za završno istraživanje

·Izrada istraživačkog upitnika i ostalih alata planiranih istraživanjem

·Provedba početnog istraživanja na osnovu prijedloga metodologije

·Provedba završnog istraživanja na osnovu prijedloga metodologije

·Obrada podataka i izrada izvještaja o početnom istraživanju

·Obrada podataka i izrada izvještaja o završnom istraživanju

5. Vremenski okvir individualnog angažmana

Očekuje se da angažovani(a) konsultant(ica) bude na raspolaganju tokom trajanja projekta u dvije faze kako sljedi:

Faza 1: 05. novembar 2021. – 31. januar 2022. (početno istraživanje)

Faza 2: 01. juni 2023. – 31. august 2023. (završno istraživanje)

6. Podrška

Konsultan(ica) će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog osoblja Instituta za populaciju i razvoj (IPD). Projektna koordinatorica će biti u redovnoj komunikaciji sa angažiranim konsultantom(icom) te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

7. Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu

U svrhu prijave na javni poziv, zainteresirani konsultanti(ice) dostavljaju sljedeće dokumente kako bi dokazali posjedovanje traženih kvalifikacija:

a. Prijava na javni poziv koja sadrži kratki opis profila konsultanta(ice), iskazivanje interesa za

rad na projektnom zadatku i prijedlog istraživačke metodologije za početno i završno

istraživanje

b.Finansijska ponuda za provedbu zadatka

c. Biografija (CV) koja uključuje prethodna iskustva u srodnim zadacima sa minimalno

3 reference

8. Evaluacija

·Prijave eksperata i njihove biografije će biti evaluirane od strane komisije IPD, a u skladu sa kriterijima: odgovarajući, prihvatljiv i komplementaran prijedlogu projekta i opisu zadatka kako slijedi:

·FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijava će biti rađena po principu odgovora DA ili NE na posjedovanje kriterija navedenih u opisu javnog poziva (tačka 3.). Ekspertica/ ekspert će biti dalje razmatran(a) ukoliko zadovolji minimum od 85% navedenih kriterija.

·FAZA 2: Tehnička ponuda i predložena metodologija provedbe (70%)

Finansijska ponuda (30%)

Institute for Population and Development (IPD) nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS