Istraživanje: Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Sarajevu i Livnu

Asocijacija XY, u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Dom zdravlja Livno, u junu je započela sa provedbom terenskog istraživanja među muškarcima koji koriste usluge primarne zdravstvene zaštite, a u sklopu projekta Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji BiH koji implementira u saradnji sa Gender Centrom FBiH.

Osim muškaraca u dobi od 18 do 65 godina, istraživanjem su obuhvaćeni i zdavstveni radnici i radnice koji/e pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite. U Kantonu Sarajevo u istraživanje će biti uključeno svih devet domova zdravlja sa svim područnim ambulantama, kako bi istraživanje dobilo na kvalitetu i relevantnosti.

U narednom periodu će biti završena kvalitativna faza istraživanja usmjerena na analizu relevantnih dokumenata, strategija, zakona i pravilnika koji tretiraju muškarce i zdravstvenu zaštitu.

Rezultati će biti prezentovani u septembru ove godine.

Cilj projekta Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji BiH je prikupljanje podataka o zdravstvenim navikama muškaraca i  faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na taj način će se poboljšati okvir za integraciju rodno specifičnih usluga za muškarce, ali i žene, u okviru sistema primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC."

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS