Inicijativa mladića za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja na sjevero-zapadnom Balkanu

Inicijativa mladića za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja na sjevero-zapadnom Balkanu

Nasilje u našoj zemlji

U prethodnoj godini svakodnevno smo se susretali sa naslovima i člancima u novinama koji su izvještavali o nasilju, posebno o mladićima kao žrtvama ali i kao nasilnicima. Vidjeli smo sve vrste nasilja, od političkog koje se manifestovalo kao nasilje u sportu do rodno zasnovanog (uključujući nasilje i prema ženama ali i ono koje je imalo konotaciju homofobije) kao i vršnjačko nasilje koje su iskusili mnogi mladi ljudi u njihovim školama i zajednicama. U našem društvu postoji veliki broj rodno zasnovanih normi koje imaju veliki uticaj na razvoj mladića. Patrijarhalni stavovi i rigidne forme o maskulinitetu su najčešće promovisane kroz različite slojeve društva. Nasuprot tome, zdravi odnosi zasnovani na rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima nisu promovisani ali predstavljaju osnovu za zdrav razvoj mladića.

Kao dio procesa smanjivanja izazova sa kojima se mladići susreću pokušavamo da sagledamo sve društvene i kulturne norme o maskulinitetu. Fokusirajući se na rodno ravnopravne norme u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti i smanjivanja rizičnog ponašanja mladića smatramo da je neophodno uključiti dječake i mladiće (u svim aspektima društva) da se suprotstave tim stavovima, vjerovanjima i da se uključe u akciju koja utiče na izbore dječaka i muškaraca (djevojčica i žena također). Na europskom nivou postoji rastući interes među donosiocima odluka da se uključe u rješavanje pitanja maskuliniteta, uključujući Savjet Europe kao Savjet ministara Evropske unije. Međutim, muškarci i dječaci rijetko su specifično obuhvaćeni kroz mjere javne politike a ne postoje ni ekstenzivna istraživanja o maskulinitetu u razvojnim politikama. S druge strane, izazovi sa kojima se susreću mladići i dječaci na tom rubu socijalne promjene postaju opresivni i sve vidljiviji. Na primjer, muškarci koji su nezaposleni ili nisu dovoljno kvalifikovani (ili dječaci koji imaju takve očeve) imaju mnogo gore mogućnosti za korištenje zdravstvenih usluga i obrazovanja u poređenju sa muškarcima i dječacima iz drugih socijalnih grupa.

Razumijevanje maskuliniteta

Životi muškaraca i žena, i rodne veze koje imaju, mijenjaju se tokom vremena i kroz različite kulture u određenim društvima. Mnogi muškarci počinju da provode više vremena sa svojom djecom i iskazuju želju da budu više uključeni kao očevi. Ove promjene ukazuju da ne postoje univerzalne forme "maskuliniteta” (ili "feminiteta”) koje su primjenjive u svim društvima i u svim vremenima. Postoje međutim, kao i oduvijek, dominantna uvjerenja o tome šta znači "biti muško” i upravo ta uvjerenja utiču na ponašanja i stavove muškaraca. I sve to kao dio restriktivnog koda maskuliniteta – "budi grub i agresivan”. Postoje također značajne razlike između muškaraca (kao i između žena) i termina "maskuliniteta” i upravo to stvara mnoge uslove za upotrebu izraza "biti muškarac”. Maskulinitet se također može razumjeti i kao kolektivan, ali i kao individualan skup iskustava. Način na koji mladići razmišljaju i kako se ponašaju uslovljen je grupom i/ili institucijom kojoj pripadaju, kao što su škola, kafić, posao ili fudbalski klub. Na primjer, mladići prave izbore kako da se ponašaju i komuniciraju sa svojim vršnjacima u odnosu na društveni kontekst u kome se nalaze. Nasilje također može biti podržano od strane subkulture u određenoj grupi (na primjer između huligana – sportskih navijača) ili institucija (na primjer u školama).

Rodna ravnopravnost obećava poboljšanja u odnosima između muškaraca i dječaka – ne samo u odnosima sa ženama i djevojčicama nego i u odnosima koje oni imaju sa drugim muškarcima i dječacima. Viši nivo rodne ravnopravnosti smanjiće pritisak na muškarce da moraju ispuniti destruktivne i rigidne forme maskuliniteta. To će najvjerovatnije smanjiti nasilje među muškarcima, pomoći u povećanju bezbjednosti u zajednicama i razviti mirno rješavanje konflikata kao i unaprijediti porodične odnose. Uključivanje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti pomoći će da se stvori veći konsensus i podrška za promjenom za pitanja (na primjer odnosa u porodici, nasilja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja) koja su se prethodno marginalizovala kao "ženska pitanja”.

Europske i međunarodne politike

Međunarodni i europski standardi – posebno zaključci UN Komisije o Statusu žena o ulozi muškaraca i dječaka u postizanju rodne ravnopravnosti (2004) i Savjeta Europske Unije "Zaključci o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti” (2006) –  stvaraju polje djelovanja za razvijanje različitih modela i aktivnosti. U 2006.godini, na primjer, dok je Finska predsjedavala EU, organizovana je ekspertska konferencija o pitanjima muškaraca i rodne ravnopravnosti i Savjet ministara EU usvojili su ‘Zaključke o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti’. Ovi zaključci promovišu različite akcije koje bi trebalo da sprovedu zemlje članice, uključujući:

Razvijanje edukativnih metoda koje eliminišu rodne stereotipe i unaprjeđuju kapacitete muškaraca i dječaka da brinu o sebi i drugima;
Ponovno stavljanje na snagu institucionalnih struktura za promovisanje rodne ravnopravnosti, u privatnom ali i u javnom sektoru;
Kreiranje mjera koje obezbjeđuju jednake mogućnosti za razvijanje karijere i osnaživanje muškaraca da izaberu obrazovanje i zaposlenje u sektorima gdje dominiraju žene (i obrnuto);
Prepoznavanje rodne dimenzije u zdravstvu;
Kreiranje kaznenih mjera protiv nasilnika i kreiranje preventivnih mjera koje targetiraju posebno muškarce i dječake;

U izvještaju Savjeta Evrope o Komitetu za jednake mogućnosti za muškarce i žene koji je izašao 23.oktobra 2008., izvještaj pod naslovom „ Uključivanje muškaraca u rodnu ravnopravnost" postoje sljedeći zaključci koje su usvojile zemlje članice:

Inicirati edukativne programe koji bi osnažili dječake i muškarce da se aktivno uključe u projekte koji promovišu rodnu ravnopravnost i staviti akcent na prijedloge za specifične akcije koje podižu svijest muškaraca o rodnoj ravnopravnosti;
Promovisati uključivanje muškaraca u najranijim mogućim godinama u proces suzbijanja nasilja protiv žena i djevojčica;
Potpuno usvojiti učešće muškaraca u sektoralne politike koje se tiču reproduktivnog zdravlja kroz uređivanje politika radnog vremena i porodičnog zakona, i tokom tog procesa posebnu pažnju obraćati na pitanje rodne ravnopravnosti.

Inicijativa mladića u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji

Projekat Inicijativa mladića - The Young Men Initiative -  (YMI) realizuje CARE International i 9 međunarodnih i lokalnih partnerskih organizacija uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške. Ova inicijativa se realizuje sa mladićima srednjoškolskog uzrasta u cilju preispitivanja društvenih normi oko rodnih pitanja, promovisanja zdravih životnih stilova i nenasilja među vršnjacima, i sa djevojčicama i sa dječacima. Pilot program se sprovodi u 5 srednjih škola a na osnovu sprovedenog početnog istraživanja koje je obuhvatilo 2.500 mladića ispitivajući njihove stavove, znanje i ponašanje u vezi gore navedenih pitanja. Koristeći rad sa mladima kao najbolji način za promovisanje pozitivnog uticaja na živote mladića, naš program adaptirao je i razvio edukativan program radionica za mladiće sa temama koje uključuju rodnu ravnopravnost, seksualno i reproduktivno zdravlje, emocionalnu stabilnost i nenasilno rješavanje konflikata. Omladinski radnici iz partnerskih organizacija testirali su ovu metodologiju i kreirali kurikulum prije nego što je započeta realizacija projekta.

Uz edukativan program kreirana je i realizuje se socijalna kampanja pod nazivom "Budi muško”. Ovu kampanju kreirali su mladići u saradnji sa ekspertima u nadi da će na taj način doprijeti do svojih vršnjaka i skrenuti im pažnju na ove teme. YMI projekat je dizajniran da promoviše pozitivnu promjenu ponašanja među mladićima kao alternativu nasilju (posebno rodno zasnovanom nasilju). Ovaj pilot program osnažuje mladiće (ali i djevojke) da se suprotstave opšte prihvaćenim stavovima i ponašanjima koja utiču na njihov život u negativnom smislu. Mladići koji prihvataju ravnopravnije norme imaće zdravije i pozitivnije odnose koji će doprinijeti da se i stanje u društvu poboljša. U periodu od 2011. – 2014. godine CARE će sprovoditi ovaj projekat u Beogradu, Prokuplju, Kosovskoj Mitrovici, Prištini, Mostaru, Sarajevu, Banjaluci i Zagrebu. Pored edukativnih radionica i aktivnosti kampanje „Budi muško" CARE će u saradnji sa partnerskim organizacijama osnovati i resursne centre koji će se baviti ovom temom, inicirati razgovore na nacionalnom nivou u vezi širenja ovog modela kroz institucije ali i kroz neformalni sistem.

O saradnji CARE internationala i Asocijacije XY

CARE International North West Balkans је humanitarna međunarodna organizacija koja sprovodi aktivnosti na Balkanu od 1994. godine. U Bosni i Hercegovini CARE је započeo svoj rad sprovodeći različite humanitarne aktivnosti da bi se 2000. godine te aktivnosti fokusirale na društveno-razvojne projekte. Projekat „ Inicijativa mladića za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja na sjevero-zapadnom Balkanu» је trogodišnja inicijativa fokusirana na izazivanje promjene stavova i ponašanja mladića u vezi rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja. Ovo je pilot projekat iniciran u šest gradova, četiri zemlje, gdje je uključeno i Sarajevo. Naša partnerska organizacija je „Asocijacija XY", koja je do sada postigla zavidne uspjehe u radu sa mladima, posebno na temu omladinskog aktivizma, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i borbe protiv svih oblika nasilja.  

CARE International

Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite Feđi Mehmedoviću na e-mail adresu: bhfpa.xy@bih.net.ba
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS