Inicijativa mladića- promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II

Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II

Projekt Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) je započet 01.12.2017. godine i podržan je od strane Vlade Švajcarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg.

Inicijativa mladića II nadovezuje se na sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem kod mladih. Projekt Inicijativa mladića II se implementira u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski Kanton, Bosansko-podrinjski Kanton i Srednjobosanski Kanton. Projekt je usmjeren na mlade, naročito na mladiće koji su podložni nasilju i na njihovo antisocijalno ponašanje putem jačanja relevantnih vještina, znanja i stavova koji vode ka poboljšanju ponašanja povezanih sa rodno ravnopravnim normama i nenasiljem.

Ovaj projekt ima za cilj povećanje i uključivanje ranijih dostignuća vezanih za implementaciju Programa rodno transformativnih životnih vještina ili skraćeno Programa Y, putem ciljnog zagovaranja i bliske saradnje sa relevantnim zainteresovanim stranama kroz podršku izgradnje pokreta/koalicija kroz razvoj novih saveza koji uključuju roditelje i građane u podržavanju obrazovnih programa za životne vještine usmjerene na rodnu ravnopravnost. Relevantne zainteresovane strane uključuju ministarstva obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima, gender agencije, akademske institucije, srednje škole, edukatore, medije i druge relevantne zainteresovane strane.

Krajnji cilj projekta je da se poveća prihvatanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova kod mladića i djevojaka u Bosni i Hercegovini.

Intervencija ima za cilj da se bavi štetnim životnim stilovima koji utiču kako na mladiće tako i na djevojke. Takođe, naša je namjera u ovoj fazi da utičemo na društvene pokrete i koalicije građana sa ciljem da se vlada podstakne da aktivno promoviše/bavi se pitanjem rodne ravnopravnosti, prevencije rodno zasnovanog nasilja, životnih vještina i zdravstvenog obrazovanja u školama. Kroz rad sa lokalnim nevladinim organizacijama aktivnim u promovisanju rodne ravnopravnosti i razvoju mladih doprijeće se do većeg procenta mladih ljudi sa ciljem da nauče važne životne vještine, a time i da primijene u praksi rodno ravnopravnije stavove i ponašanja. U saradnji i sinergiji sa drugim sličnim inicijativama koje sprovodi vlada i druge lokalne i međunarodne nevladine organizacije, ovaj projekt bi doprinio ukupnom smanjenju nasilnih incidenata u školi i zajednici koji uključuju mlade, kao i povećanju zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih stavova i ponašanja navedenih od strane ciljanih grupa mladih ljudi.

Projekt se nadovezuje na uspjeh prve faze i doprinosi ostvarivanju pozitivnih promjena u stavovima i ponašanjima mladih ljudi srednjoškolskog uzrasta koje se direktno odnose na zdravlje, nasilje, ekstremizam i rodnu ravnopravnost. Rješavanja ovih problema postižemo na više nivoa kroz pet glavnih pravaca intervencije:

  1. povećanje kapaciteta osoblja omladinskih organizacija sa ciljem da predstave naš specijalizovani kurikulum, Program Y i Program Y+ socijalno marginalizovanim populacijama, mladim ljudima koji ne pohađaju školu i mladim prestupnicima i program Y++, prilagođeni program Y, učenicima viših razreda u osnovnim školama;
  2. povećanje broja kantonalnih i/ili entitetskih ministarstava koji akredituju program i podržavaju njegovo širenje u više škola;
  3. razvoj novih online alata i promovisanje upotrebe tehnologije za razvoj jeftinih modela za implementaciju i evaluaciju u ciljanim školama;
  4. podizanje svijesti i mijenjanje stavova mladih ljudi prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i rodne ravnopravnosti, i
  5. pružanje podrške i/ili uključivanje postojećih koalicija nevladinih organizacija i građana da se zalažu za sveobuhvatno obrazovanje iz oblasti životnih vještina u školama.

CARE, Asocijacija XY i partneri se oslanjanjaju na lekcije naučene iz dosadašnjeg zajedničkog i višegodišnjeg rada koji je uključivao mlade, rod i obrazovanje, koristeći kako istraživanje tako i evaluaciju u izradi predloženih intervencija. Predviđa se da će u toku trogodišnjeg perioda implementacije više od 30 škola učestvovati u ovom projektu, da će projekt direktno doprijeti i do 10.000 mladih ljudi a indirektno do oko 50.000. Mreža posvećenih i kompetentnih omladinskih organizacija i aktivista, zajedno sa aktivnim angažmanom nadležnih vladinih institucija na svim nivoima, će izgraditi čvrstu osnovu za održivost i uticaj glavnih ciljeva projekta. Na taj način, ova inicijativa će doprinijeti dugoročnom cilju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji će biti lično i profesionalno osposobljeni da djeluju kao agenti promjena u svojim zajednicama, regionima i državama, što vodi ka pozitivnijoj budućnosti.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS