INFORMACIJA O NAMJERI PROVOĐENJA PREGOVARAČKOG POSTUPKA

INFORMACIJA O NAMJERI PROVOĐENJA PREGOVARAČKOG POSTUPKA

1. OPĆI PODACI

1.1 Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:

Asocijacija XY, Sarajevo

Adresa:

Danijela Ozme 12, 71.000, Sarajevo

Identifikacijski broj:

4200622580008

Telefon:

033/260-761

Faks:

033/260-617

Web stranica:

www.asocijacijaxy.org

E_mail:

ured@asocijacijaxy.org

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:

Irina Rizvan

Telefon:

061 194-579

Fax:

033/262-266

E-mail:

i.puvaca@asocijacijaxy.org

2. OPIS

2.1Opis predmeta ugovora

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa koronavirusom (COVID-19) i nabavki neophodnih sredstava za sprečavanje širenja i ublažavanje njegovih posljedica, te u vezi sa službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Asocijacija XY Sarajevo zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, pokreće pregovarački postupak za nabavku i isporuku zaštitne medicinske opreme za potrebe Centara za mentalno zdravlje na području Federacije BiH i Republike Srpske.

Predmetna nabavka je podijeljena u lotove kako slijedi:

LOT 1: Nabavka i isporuka jednokratnih zaštitinih odijela

LOT 2: Nabavka i isporuka ostale zaštitine medicinske opreme

LOT 3: Nabavka i isporuka zaštitnih vizira za glavu i lice

2.2. Rok isporuke

Predmetne robe će se isporučiti najkasnije u roku od 7 kalendarskih dana od dana potpisa

ugovora na lokaciju Korisnika- Centra za mentalno zdravlje na području Federacije BiH i

Republike Srpske u skladu sa listom isporuke.

3.USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

3.1. Lična sposobnost

Obavezni uslovi za učešće- dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

3.2Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.

4. DODATNE INFORMACIJE

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku kao i tenderska dokumentacije će se poslati zainteresovanim ponuđačima isključivo putem e-mail-a. Prilikom slanja zahtjeva za preuzimanje tenderske dokuemntacije obavezno naznačiti e-mail adresu na koju je potrebno istu proslijediti.

Kontakt osoba za preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku je Irina Rizvan broj telefona 061/ 194 579, e-mail adresa:i.puvaca@asocijacijaxy.org

Adresa za dostavljanje kvalifikacione dokumentacije: La Benevolnecija br: 8, 71 000 Sarajevo.

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.

Provođenje postupka nabavke i isporuke zaštitne medicinske opreme za potrebe Centara za mentalno zdravlje na području Federacije BiH i Republike Srpske provodiProjekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Sarajevo, 14.04.2020.god.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS