INFORMACIJA O NAMJERI PROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE

1. OPĆI PODACI

1.1 Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:
Association Institute for Population and Development, Sarajevo
Adresa:
Danijela Ozme 12, 71 000 Sarajevo
Identifikacijski broj:
4200622580008
Telefon:
033/260-761
Faks:
033/260-617
Web stranica:
www.ipdbh.org
E-mail:
ured@ipdbh.org

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:                        
Irina Rizvan
Telefon:
033/267-955
Faks:
033/262-266
E-mail:

i.puvaca@ipdbh.org, ured@ipdbh.org


2. OPIS

2.1 Opis predmeta ugovora

Nabavka bazičnih setova za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju. Ponuđač treba da ponudi 24 bazična seta koji se sastoje od sredstava za rad i potrošnog materijala u skladu sa tehničkom specifikacijom.

2.2. Rok isporuke

Rok isporuke je ne duže od 30 kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu Ponuđač je obavezan isporučiti robu na lokacije krajnjih Korisnika a kako je to i predviđeno tenderskom dokumentacijom

 

3.USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

3.1. Lična sposobnost

Obavezni uslovi za učešće- dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

3.2 Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan.

3.3. Tehnička sposobnost

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog (1) ili više ugovora čija je kompleksnost ista ili slična u odnosu na predloženi ugovor, a koji je izvršen u posljednje 3 godine- dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

4. DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem, putem e-mail adrese: irizvan@ipdbh.org ili putem fax-a na broj 033/262-266 predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji način će ugovorni organ ponuđaču dostaviti tendersku dokumentaciju.

 

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.

Sarajevo, 07.10.2021. godine.

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS