Implementirano završno istraživanje u okviru projekta : Inicijativa mladića za prevenciju rodno zasnovanog nasilja

U okviru projekta „Inicijativa mladića za prevenciju rodno zasnovanog nasilja"  implementirano je završno istraživanje stavova, ponašanja i znanja mladića kada je u pitanju nasilje i zdravi životni stilovi. Istraživanje je kao i početno, implementirano u interventnoj školi (Mješovita srednja škola za komunikacije i saobraćaj) i kontrolnoj školi (Srednja elektrotehnička škola za energetiku), gdje je obuhvaćeno 430 mladića (222-interventana i 208 kontroln aškola).

Rezultati istraživanja će pokazati koliko je projekat i kampanja „Budi muško" imala uticaja na promjenu znanja i ponašanja mladića u interventnoj školi za razliku od učenika u kontrolnoj školi gdje nisu implementirane aktivnosti.

O  početnom istraživanju:

Studijom je obuhvaćeno devet škola iz pet gradova u tri zemlje: Banja Luke i Sarajeva u Bosni i Hercegovini, Zagreba u Hrvatskoj i Beograda i Prokuplja u Srbiji. S izuzetkom Prokuplja, škole uključene u studiju birane su u parovima - jedna kao predmet intervencije, druga kao kontrolni uzorak.

Podaci predstavljeni u preliminarnom izvještaju prikupljeni su u februaru i martu 2009. godine na uzorku od 2.567 učenika  iz devet škola obuhvaćenih studijom.

Pored toga, kroz intervjue sa direktorima, pedagozima i nastavnim osobljem škola, sprovedeno je i kvalitativno istraživanje, kako u školama u kojima se intervenisalo, tako i u onima koje su poslužile kao kontrolni uzorak. Svrha ovih intervjua bila je da obezbjede povratnu informaciju i dodatne uvide u podatke prikupljene tokom preliminarnog, kvantitativnog istraživanja.

 Ovo istraživanje možete pogledati na ovoj stranici, pod linkom o nama u sekciji istraživanja.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS