EDUKACIJA PREDSTAVNIKA UDRUŽENJA O INTERVENCIJAMA SOCIJALNE INKLUZIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU ZA MOSTAR, SARAJEVO, TUZLU, ZENICU, KLJUČ I SANSKI MOST

Danas je u Sarajevu započeta prva dvodnevna edukacija o intervencijama socijalne inkluzije u mentalnom zdravlju za predstavnike korisničkih udruženja i predstavnike službi za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ, Psihijatrijske klinike/odjeli/bolnice) iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Ključa i Sanskog Mosta. Edukaciju provode članovi radne grupe koje je imenovalo Federalno ministarstvo zdravstva FBiH, a koje je angažovano na izradi Priručnika za intervencije socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja prema principima kolaborativne prakse.

Korisnička udruženja i ostali akteri u zajednici, tokom edukacije, bit će informisani o provođenju programa socijalne inkluzije baziranih na principima kolaborativne prakse; edukacije u oblasti zastupanja; samozastupanja i zaštite prava osoba sa mentalnim poremećajima; senzibiliziranja relevantnih službi i/ili organizacija u zajednici za uspostavljanje ravnopravnog partnerstva kroz intra- i intersektorsku saradnju, te implementacije i evaluacije intervencija socijalne inkluzije usklađenih sa potrebama korisnika na nivou zajednice, što bi u konačnici trebalo dovesti do boljih zdravstvenih ishoda, većeg zadovoljstva kvalitetom života i općeg blagostanja.

Edukacija predstavnika udruženja o intervencijama socijalne inkluzije u mentalnom zdravlju realizuje se u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH (komponenta 3), koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijane zaštite Republike Srpske, te uz podršku Vlade Švicarske.

Krajnji rezultat komponente 3 Projekta mentalnog zdravlja u BiH je smanjena diskriminacija prema osobama sa mentalnim poremećajima u zajednici.

Fokus intervencije u borbi protiv stigme i diskriminacije je uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama koji će doprinijeti smanjenju diskriminacije usmjerene prema osobama sa mentalnim poremećajima i pružanjem jednakih prilika za sve. To uključuje: a) kreiranje i provođenje održivih antistigma programa i aktivnosti na novou zajednice, b) jačanje kapaciteta korisničkih udruženja za uspostavljanje partnerstva i c) povećanje nivoa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja osiguranjem sistemske podrške njihovim inicijativama.

Edukacija predstavnika udruženja iz Republike Srpske o intervencijama socijane inkluzije u mentalnom zdravlju bit će održana 25. i 26.06.2015. u Tesliću.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS