Edukacija o provođenju antistigma programa u oblasti mentalnog zdravlja u odabranim lokalnim zajednicama u okviru PMZ u BiH

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku Vlade Švicarske, realizuju se aktivnosti predviđene Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedan od očekivanih ishoda Projekta mentalnog zdravlja u BiH je smanjena diskriminacija prema osobama sa mentalnim poremećajima na nivou zajednice.

Fokus intervencije u borbi protiv stigme i diskriminacije je uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama koji će doprinijeti smanjenju diskriminacije usmjerene prema osobama sa mentalnim poremećajima i pružanjem jednakih prilika za sve. To uključuje: a) kreiranje i provođenje održivih antistigma programa i aktivnosti na nivou zajednice; b) jačanje kapaciteta korisničkih udruženja za uspostavljanje partnerstva; c) povećanje nivoa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja osiguranjem sistemske podrške njihovim inicijativama.

Na individualnom planu, aktivno učešće u društvu osoba s mentalnim poremećajima doprinosi povećanju nivoa njihove opće funkcionalnosti, oporavku i reintegraciji, što u konačnici rezultira smanjenjem stigme i nejednakosti, te poboljšanjem kvalitete života korisnika usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica. Također, proaktivna uloga drugih aktera u zajdenici u borbi protiv stigme duševne bolesti i pružanju podrške socijalno-inkluzivnoj praksi, doprinosi istom cilju – pružanje jednakih prilika za sve i društvo bez diskriminacije.

Planirano je da gore navedeni ishodi budu ostvareni kroz sljedeća dva direktna rezultata:

· Provedeni rodno-senzitivni antistigma programi u zajednici usmjereni prema specifičnim populacijskim grupama;

· Povećani kapaciteti korisničkih udruženja za partnerstva u zajednici i podršku socijalnoj inkluziji osoba sa mentalnim poremećajima.

U okviru rezultata koji se odnosi na provedene rodno-senzitivne antistigma programe u zajednici usmjerene prema specifičnim populacijskim grupama, Projekta mentalnog zdravlja u BiH će u partnerstvu sa službama za zaštitu mentalnog zdravlja i drugim akterima u zajednici (lokalna radna grupa) podržati udruženja korisnika u planiranju, izradi, implementaciji i evaluaciji antistigma programa koji će se provesti u pet zajednica u BiH.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH će podržati i inkorporiranje rodno-senzitivnih antistigma programa i aktivnosti u rutinski rad službi u zajednici, kao i održivo partnerstvo sa korisničkim udruženjima čiji članovi imaju teže mentalne poremećaje, a putem izrade Nacrta vodiča za provođenje antistigma programa u oblasti mentalnog zdravlja, edukacije i senzibilizacije lokalnih aktera, kao i pilotiranja specifičnih antistigma programa na nivou zajednice. To bi trebalo rezultirati unaprijeđenjem znanja stanovništva o mentalnim poremećajima i kontinuiranim radom zajednice na senzibilizaciji specifičnih populacijskih grupa koje prema osobama sa mentalnim poremećajem ispoljavaju diskriminirajuće obrasce ponašanja. Navedeno se planira ostvariti uspostavljanjem održivih mehanizama za implementaciju rodno-senzitivnih antistigma programa unutar cjelokupnog sistema.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS