Edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju doprinosi povećanju efikasnosti cjelokupnog zdravstvenog sistema

U saradnji Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u BiH, a podržava Vlade Švicarske, u Sarajevu je počela dodatna edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Prema mišljenju pomoćnika ministra Federalnog ministarstva zdravstva Gorana Čerkeza, edukacija predstavlja važan korak ka unapređenju zdravstvenog sustava, a posebno kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja.

„Mislim da smo sa ovim napravili još jedan iskorak prema kvalitetnijem ne samo tretmanu, nego kvalitetnijoj prevenciji osoba koje imaju potreba za našom podrškom. Ja neću da kažem namjerno pacijenata jer kada govorimo o mentalnom zdravlju ne govorimo samo o pacijentima. Mentalno zdravlje je puno širi pojam od psihijatrije. Ne govorimo o bolesnim ljudima već o svima kojima treba podrška kroz život, rekao bih, i koji se povremeno nađu u teškim situacijama. Okupacionom terapijom praktično kompletiramo tim centara za mentalno zdravlje što će doprinijeti povećanju efikasnosti cjelokupnog sustava" kazao je Čerkez.

Edukacija koja ima šest modula i trajati će godinu dana a prema riječima prof. dr. Emire Švrake, slijedeće godine na Svjetski dan zdravlja 7. aprila učesnici bi trebali dobiti uvjerenje o završenoj edukaciji , kako je objavljeno u Službenom listu i pravilniku.

„Dodatna edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju je edukacija koju je preuzeo Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu sa svojim timom. Prethodno smo sarađivali sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Asocijacijom XY u pripremi projekta, u evaluaciji stanja vezanog za okupacionu terapiju u državi, regiji i šire. Sarađivali smo u vezi pravljenja kurikuluma i pravilnika i edukacija se može smatrati finalom, jednogodišnjeg timskog rada", kazala je Švraka.

„Nadam se da će polaznici kursa shvatiti koliko je vrijedno ovo što dobivaju . Polaznika kursa ima 74, od čega su četiri sa našeg Fakulteta jer nam je namjera da u budućnosti razvijemo studiju okupacione terapije. Nakon edukacije ćemo razviti cjeloživotno učenje koje će biti potvrđeno na Senatu Univerziteta u Sarajevu. Osim polaznika, preko 60 univerzitetskih nastavnika, nekoliko dekana, redovnih i vanrednih profesora, veliki broj okupacionih tarapeuta iz BiH, Slovenije i Srbije učestvuju u edukaciji. Ako edukacija ima ovoliki broj stručnjaka iz raznih oblasti ona dobija na vrijednosti. Nadam se da će polaznici edukacije biti zadovoljni" objasnila je Švraka.

Njezino mišljenje dijeli i liderica komponente II na Projektu mentalnog zdravlja u BiH Irina Puvača.

„Dodatna edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju je velikim zalaganjima napravila iskorak u cilju osiguravanja održive formalne edukacije za medicinske sestre-tehničare u FBIH. Polaznicima će biti omogućeno priznavanje ECTS bodova ukoliko budu željeli da nastave proces obrazovanja do sticanja zvanja okupacionog terapeuta. Kroz Projekat mentalnog zdravlja BIH tokom edukacije kao i nakon završetka polaznicima će se osigurati praćenje primjene stečenog znanja u ustanovama odakle dolaze, a to su većinski Centri za mentalno zdravlje širom FBIH, ali i polaznici sa psihijatrijskih klinika i odjela i iz socijalni ustanova. Na ovaj način će se podići nivo kvalitete usluge koja se uvodi, unaprijediti oporavak korisnika na nivou socijalnog, psihološkog i zdravstvenog funkcionisanja, te povećati opšte zadovoljstvo korisnika," pojasnila je Puvača.

Okupaciona terapija je samostalna profesija u cijelom svijetu, a da bi se smatrali stručnjakom iz ove oblasti potrebno je završtiti četverogodišnje studije ili druge cikluse bolonjskog studijskog programa. Polaznici edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju dobiti će znanje koje će unaprijediti kvalitet usluga unutar centara za mentalno zdravlje u BiH.

„Velika mreža ljudi prolozi edukaciju i oni će imati znanje iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Po jedan predstavnik iz svakog centra za mentalno zdravlje će donijeti nova iskustva i znanja u svoj centar. Mislim da će se osjetiti poboljšanje kvaliteta usluga zbog toga što će biti istrenirani velikim brojem, ne samo teoretskog znanja nego i vježbi. Mi smo planirali dva načina vježbi. Prvi način su pokazne vježbe, gdje će učesnici dobijati materijal, razvijati dikusiju te biti trenirani u sposobnosti rješavanja problema. Drugi način su grupne vježbe, gdje će učesnici raditi sa materijalom koji se koristi u okupacionoj terapiji bilo u dvije grupe ili recimo, planiramo da radimo i u bolnici Jagomir, gdje će zbog ozbiljnosti tematike biti tri grupe na vježbama. Osim toga dobijaće zadatke koje će rješavati i donositi na slijedeći sastanak, tako da će im se pružiti prilika da savladaju i osnovne elemente pisanja stručnih radova" zaključila je prof. dr. Emira Švraka.

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS