Direktorica Srednje zubotehniške škole Sarajevo, Elvira Jašarbašić: Vršnjačka edukacija i program Y doprinose smanjenju lošeg vladanja u školi

Istorijat- „Budi muško klub projekat podržavam od 2015. godine. Saznajući njegove ciljeve i način implementacije a podržavajući potrebe učenika naše srednje škole i svih srednjih škola i adolescenata smatrala sam da je takav projekat neophodan u našoj školi i da postoji velika potreba za realizacijom ovog projekta. Početak nije bio jednostavan.
 
Predrasude- „Nastavnici i nastavnice su imali otpor: „Trebamo li dječake da učimo da budu djevojčice, djevojčice da budu dječaci"...I naravno, kao neko ko uvažava promjene u periodu adolescencije i sve ono što se dešava djeci i mladima u tom periodu- ako tome dodamo i ono što se dešava u porodici- smatrala sam da kao direktorica škole treba da istrajem i da promijenim način razmišljanja, prvo kod nastavnika pa onda kod roditelja. 

Informisanje- „Na nastavničkom vijeću sam upoznala nastavnike sa činjenicom da će na časove odjeljenske zajednice dolaziti vršnjački edukatori i kroz interaktivne radionice raditi sa našim učenicima. Oni će im kroz te radionice će ispitivati trenutna znanja u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova i ukazivati na ono što treba da znaju. Posebno o posljedicama rizičnih ponašanja. Podržavam vršnjačku edukaciju jer će učenici najbolje prihvatiti ono što im njima slični po uzrastu prenose iskustvo i znanja sa riječnikom koji je blizak mladima." 

Promjena stava- „U školi više ne postoji otpor prema ovim temama i ovakvoj vrsti edukacije jer su i nastavnici prepoznali benefite ovakvog načina rada sa djecom. Vršnjačka edukacije je sastavni dio našeg sistema. Kada je riječ o roditeljima, kroz roditeljske sastanke su predstavljene aktivnosti koje se dešavaju u školi a poseban fokus je na vršnjačkoj edukaciji. Samim tim što nije bilo negativnih primjedbi smatram da su zadovoljni kada im djeca prenesu iskustva sa radionica i kada govore o temama koje su imperativ vremena u kojem živimo". 

Rezultati- Ne vjerujem da je slučajno. Kroz izvještaj učenika o učenju i vladanju na kraju godine i kroz tabelarni prikaz imali smo samo devet loših vladanja na nivou škole i sva vladanja su izrečena po osnovu izostanaka. Po skali koju imamo kao obavezu u osnovno-obrazovnom procesu nismo imali nijednu izrečenu disciplinsku mjeru zbog tuče, nasilnog ponašanja ili ponašanja koje nije u pravilniku škole. Mislim da nije slučajno i da je vršnjačka edukacija i program Y uveliko dao doprinos za ovakvu statistiku. 

Ne vidim da ima učenika koji se osjećaju loše. Kao direktor škole dva puta godišnje održavam sastanke sa predstavnicima odjeljenja jer želim da saznam šta je to što se dešava u odjeljenju. Njihov odnos prema radu, nastavnicima imaju li primjedbe. Vi biste to od djece saznali. Oni bi sigurno rekli. Nisam imala ta iskustva. Sve je to rezultat zajedničkog rada. Škole, Asocijacije XY djece i roditelja.

Seksualno- reproduktivno zdravlje-
„Djeca žele da čuju i da saznaju o temema koje su im bliske u procesu odrastanja.  Cijeli koncepta rada i radionice konkretno o seksualno- reproduktivnom zdravlju zavisi koliko vi sa djecom prije toga razgovarate. Nastavnici su mi prenijeli da učenici nakon časa sa edukatorima iz Asocijacije XY nastavljaju da razgovaraju sa svojim nastavnikom o onome šta su naučili. Kroz predmete koje izučavaju u formalnom obrazovanju djeca imaju određene informacije i kada krene radionica sa temom o seksualno- reproduktivnom zdravlju ulaze u interakciju i nova saznanja prihvataju sa oduševljenjem. Na ovaj način osnažujemo mlade da postanu snažne i zadovoljne ličnosti.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS