Direktna pomoć za gotovo 3000 osoba i 23 CMZ-a u FBiH

Kao odgovor na neophodnu psihosocijalnu podršku građanima FBiH usljed elementarnih nepogoda, Federalno ministrastvo zdravstva, preko centara za mentalno zdravlje širom FBiH, uz podršku Asocijacije XY koja sprovodi Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržanog od Švicarske ambasade i Švicarske agencije za razvoj i saradnju organizirala je i sprovela podršku profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja u poduzimanju kriznih intervencija. Cilj ovih intervencija je prevencija težih psihičkih poremećaja kod stanovništva FBiH. 

U sklopu ovih aktivnosti već od 21.05.2014. godine počelo se je sa inicijalnim aktivnostima da bi do danas bila izvršena procjena potreba na terenu za područja koja su direktno pogođena elementarnim nepogodama. Procjenjeni su raspoloživi ljudski resursi (praktična znanja, vještine i sposobnosti) i tehnički kapaciteti (prevozna sredstva, gorivo, materijal za rad) mentalnozdravstvenih ustanova u FBiH. Nadalje, urađena je identifikacija i preraspodjela ljudskih resursa u područjima pogođenih elementarnom nepogodom (adekvatan raspored i razmjena timova između centara za mentalno zdravlje i drugih ustanova u mentalnom zdravlju), definisana je strategija intervencija za sva područja, a koja je bazirana na univerzalnim principima i smjernicma rada u kriznim intervencijama. Fasilitirana je izrada prijedloga, te su proslijeđena finansijska sredstva. Sredstva su usmjerena ka proširenju kapaciteta (mentalno) zdravstvenih ustanova na odgovor prema povećanom obimu terenskog rada sa fokusom na osobe koje su posredno ili neposredno (različitim intenzitetom) bile izložene kriznom događaju, direktne žrtve, očevice kriznog događaja te pomagače, ali i druge kod kojih  krizni događaj utječe na njihovo psihičko stanje. 

Mješoviti timovi centara za mentalno zdravlje i drugih mentalnozdravstvenih ustanova su na terenu od 26.5.2014. Izdvojene su 32.000,00 KM za aktivnosti terenskog rada u kriznim intervencijama na području općina: Banovići, Doboj istok, Doboj jug, Gradačac, Ilidža, Jajce, Kakanj, Kalesija, Ključ, Maglaj, Odžak, Olovo, Orašje, Sanski Most, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Visoko, Vogošća, Zenica, Živinice i druge. Intervencijama je obuhvaćeno 85 različitih lokaliteta (manje lokalne zajednice, kolektivni centri, cijele zajednice). Ukupan broj osoba obuhvaćenih ovim intervencijama je 2941.Od ovog broja evidentirano je 376 djece iako se pretpostavlja da je broj značajno veći obzirom da svi centri nisu izvršili identifikaciju i izvještavanje prema uzrastu. 


Kroz direktan terenski rad evidentirana su i polja daljeg obaveznog djelovanja u područjima pogođenim poplavama:

•  Omogućavanje srednjoročnih i dugoročnih intervencija u mentalnom zdravlju (psihosocijalna podrška i pomoć u suočavanju sa traumatskim iskustvom)

•  Hitan nastavak rada na rješavanju problema sa koomorbiditetnim stanjima i rad na rješavanju sekundarnih traumatizacija

•  Prevencija profesionalnog sagorjevanja kroz pružanje hitne pomoći pomagačima sa terena (vojska, službe spašavanja, Crveni krst, timovi iz CMZ-ova, partneri iz mreže iz mentalnozdravstvenih institucija, volonteri i sl.)

•  Obezbjeđivanje tehničkih i materijalnih sredstava za kontinuiran rad na terenu

•  Kontinuirano pružanje usluga na nepristupačnim terenima

•  Pružanje okupacione terapije za djecu, mini radionice sa djecom

•  Pružanje pomoći timovima zbog usklađivanja sa redovnim poslovima

•  Pomoć stanovništvu u cilju rješavanja osnovnih egzistencijalni pitanja i socijalnih problema kako bi se omoguućio prostor za psihosocijalne tretmane.

Asocijacija XY kroz realizaciju Projekta mentalnog zdravlja u BiH nastavlja davati direktnu i neophodnu psihosocijalnu podršku stanovnicima područja ugroženih elementarnim nepogodama
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS