“Budi muško klubovi” za nultu toleranciju prema nasilju, nad ženama i djevojkama u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Brčkom

Mjesto implementacije: BiH (Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Brčko)
Partneri: „Humanitarna organizacija ALTRUIST" Mostari "Omladinski centar Vermont”Brčko
Donator: UN Women
Trajanje: 15.oktobar 2012. -15.avgust 2013.

O projektu: Pojedinačni akti muškog nasilja javljaju se unutar "trijade muškog nasilja" - muško nasilje nad ženama, muško nasilje nad drugim muškarcima i internalizacija nasilja, što je, muško nasilje protiv sebe. Ova trijada muškog nasilja javlja se unutar nasiljem njegovanog okruženja: organizacija i zahtjevi patrijarhalnih ili muško dominantnih društava "(The Seven P’s of Men’s Violence – Michael Kaufman, 1999). Implementacija aktivnosti u okviru ovog projekta imaće za cilj prevenciju nasilja nad najranjivijom populacijom u navedenoj trijadi, a to su djevojke i žene. Činjenica je da muškarci i mladići još uvijek imaju društvenu moć u BiH koja je ojačana tradicijom, navikama i religijom te je najefikasnije da se na problematične stavove mladića pokuša uticati upravo iz ove skupine. U tom cilju biće formirana 4 Budi muško kluba (BMK) na svim projektnim lokacijama, čiji članovi će poticati svoje vršnjake na preispitivanje vlastitih vrijednosti, stavova i ponašanja i pozvati ih na zaustavljanje svakog oblika nasilja prema ženama i djevojkama. Osim mladih muškaraca, u projekat će biti uključeni i nastavnici i roditelji, te će se na taj način povećati krajnji domet projekta u pogledu društvenog uticaja.

Generalni cilj projekta: povećati dostupnost kvalitetnih informacija i edukacije za mladiće i dječake, kao odgovor na nasilje nad djevojkama i djevojčicama u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Brčkom i kako bi se uključili mladi muškarci u mijenjanje gender/rodnih sterotipa.

Aktivnosti

1.    Aktivnosti razvoja kapaciteta će biti provedene među mladim ljudima s ciljem da se razviju njihovi kapaciteti da djeluju kao grupa (u sklopu BMK-a) i da učestvuju u različitim edukativnim aktivnostima. U ovu grupu aktivnosti uključeni su izbor projektne škole, potpisivanje memorandum o saradnji, te konačno pokretanje Budi muško klubova (BMK) koje će čini mladići edukovani o pitanjima prevencije nasilja I spremni da stečeno znanje prenesu svojim vršnjacima.

2.    Edukativno kreativne aktivnosti. BMK članovi će učestvovati u edukativnim i kreativnim radionicama gdje će steći nova znanja i vještine u polju rodno zasnovanog nasilja i nultoj toleranciji na nasilje nad ženama, koje će koristiti u promociji pozitivnih vrijednosti. Novi i inovativni pristup će biti korišten da se dosegnu roditelji koji će osnovati poseban klub- Budi roditelj klub (BRK) I zajedničkim aktivnostima doprinijeti naporima BMK I projekta uopšte u promociji pozitivnih vrijednosti.

3.    Monitoring i evaluacija projekta će se sprovoditi provođenjem početnog I završnog istraživanja, koji će ispitati znanje, stavove i ponašanja mladića i dječaka kao i njihovih roditelja, u odnosu na nasilje i toleranciju I tako izmjeriti doprinos projekta u ovom pogledu.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS