Blog: Nasilje prema ženama u vrijeme izolacije

Piše: Feđa Mehmedović

Kao i mnoge druge zemlje, Bosna i Hercegovina se također suočava sa brojnim izazovima u prevenciji i zaustavljanju epidemije Corona virusa. Krizni štabovi u oba entiteta su uveli preventivne mjere koje bi trebale ograničiti širenje virusa i pomoći u zaustavljanju epidemije u našoj zemlji. Za mnoge građane uvedene mjere su relevantne, mnoge nailaze na pozitivne reakcije javnosti, no postoje i oni koji nisu zadovoljni, posebno mjerama ograničavanja kretanja. Škole su zatvorene, mladi su u kući i nastavu pohađaju koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije, roditelji su ujedno i roditelji, uposlenici i nastavnici istovremeno. Kolektivna neizvjesnost i strah od nepoznatog proizvode dodatnu zabrinutost među našim sugrađanima, no jedan poseban problem koji ima vezu sa pandemijom epidemijom Corona virusa dodatno zabrinjava sve one koji se bave javnim zdravljem, pravima, ravnopravnosti i nasilje, a to je porast nasilja u porodicama.

Istraživanje koje je provela Agencija za ravnopravnost spolova 2013. godine pokazalo je da je svaka druga žena nakon navršenih 15 godina života doživjela i preživjela određeni oblik nasilja. Posebno zabrinjava podatak da su najčešće, nasilju žene izložene od strane svojih partnera, a u mnogo manjem procentu to su slučajevi nasilja van bračnih ili partnerskih zajednica. 

Pažljivom analizom podataka ovog, ali i drugih istraživanja dolazimo do zabrinjavajućeg zaključka: da su žene na ulici sigurnije nego u vlastitim kućama. Dodatno nas zabrinjava činjenica da je nasilje posljednjih mjesec dana u porastu, da su žene i djevojčice „zatvorene" u kuće sa osobama koje su nasilne, da je pristup servisima ograničen i da u ovoj buci oko virusa, jedva ili teško mogu da se čuju vapaji naših sugrađanki koje pored virusa, opšte neizvjesnosti i strahova koje generira pandemija, nose se također i sa nasiljem u porodici ili nasiljem u vezi.

Nasilje je destruktivno za porodicu, a posebno za žene i djecu. Za žene izložene nasilju, moguće posljedice su brojne i zavise od vrste nasilja ali i vremena izloženosti nasilju. Nasilje kojem su žene izložene može dovesti do dugoročnih fizičkih i psiholoških zdravstvenih problema. Pojava astme, artritisa, hronične boli, digestivnih (probavnih) smetnji koje uključuju pojavu čireva, srčanih oboljenja, pojava migrena, narušen imunološki sistem samo se neka od oboljenja koja se dovode u vezu sa nasiljem kojem su žene izložene. Naravno, fizičko i seksualno nasilje doprinose pojavi dodatnih kompleksnih posljedica koje mogu dovesti do drugih vrlo kompleksnih zdravstvenih problema: pojava infekcija, oštećenja mozga, gubitak svijesti, gubitak pamćenja, poremećaji spavanja, otežana koncentracija i sl. Pojava anksioznosti, depresije i post-traumatski stresni sindrom česta su pojava kod nasilja kojem su žene i djevojčice izložene. Djeca koja posmatraju nasilje su žrtve nasilja jer posljedice koje ostavlja nasilje kojem svjedoče su brojne i ne postoji dijete koje je samo posmatrač, svako dijete je žrtva. Istraživanja pokazuju da nasilje može uticati na učenje, sposobnost postizanja rezultata u školi, povećava rizik da će dijete početi sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci, da su djeca u većem riziku da im akutna narušenost mentalnog zdravlja pređe u hronične oblike, anksioznost i tako dalje. Sve ovo navodimo u nadi da će pojedini muškarci koji nisu znali za ove posljedice, promijeniti svoje ponašanje svjesni destruktivnosti nasilja na njih, njihove supruge, djevojke i djecu. Muškarcima koji ne znaju da je nasilje grubo kršenje ljudskih prava također poručujemo da jeste i da, ne samo da osoba koja vrši nasilje nanosi direktnu štetu osobi koja je izložena nasilju, već svojim ponašanjem krši postojeće zakone i uskraćuje osnovna i druga prava koja svi imamo i koja niko nema pravo da krši. Najvažnije je znati da ne postoji niti jedno opravdanje za nasilje, ali postoje hiljade jasnih razloga koji govore u prilog eliminaciji nasilja. Stoga, umjesto nasilja birajte dobrobit za sebe i ljude oko sebe.

Pandemija Covid- 19 i nasilje kroz međunarodnu prizmu

- U tekstu New York Times - Nova Covid-19 kriza: Nasilje u porodici u porastu širom svijeta, autori navode da preventivne mjere izolacije mogu pomoći u zaustavljanju širenja virusa, no također dovode do porasta nasilja i većoj izloženosti nasilju, a ujedno, pristup uslugama koje su relevantne žrtvama su nedostupne ili teško dostupne. Autori navode da je ovo ujedno i nova kriza javnog zdravlja, mada bi mi naglasak stavili i na teška kršenja ljudskih prava, jer nasilje to jeste. Autori u tekstu navode primjer djevoje Lele koja ima 26 godina, a koja se usred krize našla zatvorenom sa „intimnim teroristom". Prvog marta Lele je držala svoju 11mjesečnu bebu kada je muž uslijed prepirke počeo da tuče stolicom. U jednom trenutku, uslijed udaraca izgubila je osjećaj u nozi i pala je na pod sa bebom u naručju. Slika koju je napravila pokazuje slomljenu stolicu na podu sa polomljenim metalnim dijelovima, a druga slika pokazuje njeno tijelo odnosno donje dijelove nogu koje su u potpunosti prekrivene modricama, velikim hematomima.

- Britanski The Guradian također izvještava o porastu nasilja u svijetu, sa fokusom na Europu i Veliku Britaniju. U uvodnom dijelu teksta navode primjer muža koji je zaprijetio supruzi da će je izbaciti na ulicu ukoliko kihne ili se zakašlje. Navode primjer žene iz New Yorka koju je muž izbacio iz kuće jer je jedno jutro ustala bolesna, pa je to bio razlog zašto je muž zaključao vrata i zabranio joj kontakt sa djecom. U trećem primjeru partnerica je prijavila da joj parter prijeti da će upotrijebiti neregistrirani pištolj ukoliko ga napusti, pravdajući se da je tako štiti od epidemije.

- Business Insider u svom tekstu navodi da se broj prijava nasilja udvostručio i da širom SAD i svijeta, bilježi se porast nasilja u vezama što je direktno uzrokovano prisiljavanjem žrtava da budu izolirani sa svojim parterima.

- Deutsche Welle u svom tekstu o porastu nasilja uzrokovano pandemijom, navodi primjer Leile iz Turske koja je prijavila da partner tuče nju i njihovo dijete svaki dan. Laila u ispovjesti navodi „Jednom mi je zaprijetio da će me spaliti ukoliko odbijem da imam seksualni odnos sa njim".

- CNN također navodi da linije podrške namijenjene žrtvama u nasilja bilježe izniman porast broja prijava, što pokazuje da je nasilje u porastu.

Slične ili gotovo identične tekstove pronalazimo na svim svjetskim medijima, a nasilje je u porastu na gotovo svim meridijanima i paralelama. Na žalost, malo takvih tekstova pronalazimo u BiH iako i u BiH bilježimo porast nasilja kojem su izložene naše djevojčice i sugrađanke.

Šta možemo uraditi?

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda a i mnoge UN agencije širom svijeta, ali i aktivisti i nevladine organizacije, posljednjih mjesec dana kontinuirano naglašavaju važnost uključivanja vlada u prevenciju i pružanje podrške žrtvama nasilja u vrijeme krize sa kojom se cijeli svijet suočava. Mi ovom prilikom pozivamo institucije oba entiteta, da poduzmu mjere koje će zaštiti žene i djevojčice od zlostavljača sa kojima su prisiljene dijeliti prostor, da intenziviraju pružanje psihosocijalne podrške prilagođeno ovim okolnostima (uvođenje dodatnih linija, unaprijediti dostupnost usluga psihološkog savjetovanja, sankcionirati osobe koje vrše nasilje, osigurati dodatna sredstva za rad sigurnih kuća i uvođenje sistema trijaže u sigurne kuće).

U dokumentu koji je objavio UNFPA, navode se mjere koje vlade uključujući našu, mnogu poduzeti kako bi zaštitili žene i djevojčice od nasilja koje se intenziviralo kao posljedica globalne pandemije:

·Adresirati rodno zasnovano nasilje i štetne prakse u svim okruženjima;

·Nastaviti sa aktivnostima prevencije, zaštite, odgovora na nasilje i koordinacije svih sektora, sa naglaskom na pružanje podrške u okviru lokalnih sistema zaštite;

·Nastaviti sa pružanjem usluga žrtvama i odgovora na nasilje, unaprijediti referalne sisteme i sisteme prijave nasilja;

·Unaprijediti kapacitete zdravstvenih ustanova i pružatelja usluga kako bi se omogućio sveobuhvatan odgovor na pojave seksualnog nasilja i tretiranje posljedica;

·Osigurati da zdravstveni radnici imaju potrebne vještine i resurse;

·Osigurati da najmarginaliziranije grupe žena i djevojčica (osobe sa poteškoćama, LGBTQI, izbjeglice, migrantkinje) imaju jednak pristup uslugama zaštite;

Ovom prilikom također molimo sve muškarce da kažu ne nasilju jer sve ovo će proći, a naše odluke i posljedice istih neće. Stoga vas molimo da koristite argumente, a ne nasilje u komunikaciji sa ljudima u svojoj neposrednoj blizini. Jer naše žene, djevojke i naša djeca su također pogođene ovom krizom i najmanje što svi možemo uraditi je da dodatno ne doprinosimo ljudskih nesreći i stvaranju novih okolnosti u kojima će neko biti nesretan ili povrijeđen.

Corona virus će proći!


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS