ASOCIJACIJA XY ORGANIZUJE PRESS KONFERENCIJU POVODOM PREZENTACIJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA MUŠKARCI I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Povodom prezentacije rezultata istraživanja Muškarci i primarna zdravstvena zaštita,pozivamo vas da prisustvujete press konferenciji koja će biti održana u srijedu, 30. septembra sa početkom u11:00 sati, u multimedijalnoj sali Media centra u Sarajevu, na adresi Kolodvorska ulica br. 3.

Na press konferenciji prisutnim predstavnicima medija obratiće se direktorica Asocijacije XY prim. mr. ph. Emina Osmanagić, autorica istraživanja prof.dr. Aida Pilav i direktorica Gender Centra FBiH Ana Vuković. Nakon press konferencije planirana je prezentacija rezultata istraživanja, promocija publikacije istraživanja kao i diskusija učesnika_ca istraživanja i prisutnih zdravstvenih radnika_ca o perspektivama integracije predloženog rodnog okvira u postojeće programe i načine rada zdravstvenih institucija u odnosu na muškarce.

Projekat Muškarci i primarna zdravstvena zaštita nastao je u saradnji Asocijacije XY i Gender Centra FBiH uz podršku Doma zdravlja Kantona Sarajevo, Doma zdravlja Livno, Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravstva KS i aktivno učešće više od 60 zdravstvenih radnika_ca.

U patrijarhalnom društvu poput Bosne i Hercegovine, muškarac se idealizira kao hranitelj porodice, stub održivosti i sigurnosti porodice. Iz tog razloga, čak i kada zdravstveno stanje zahtjeva određene intervencije, muškarac se neće  jednostavno odlučiti za posjetu ljekaru jer ne može napustiti posao, smatra da se sa bolesti može izboriti sam ili se odluči da traži savjet supruge ili partnerice koja bez adekvatnog znanja neće sugerirati niti ohrabriti muškarca da potraži zdravstvenu pomoć, pregled ili tretman/njegu. Izostanak brige muškaraca o svom zdravlju u rizik dovodi i žene. Prema rezultatima istraživanja većina anketiranih muškaraca u Domovima zdravlja smatra da ima dobro ili vrlo dobro zdravstveno stanje, što je dosta daleko od realne zdravstvene slike. Potvrđene su početne teze istraživanja, koje vode do zaključka da se treba posvetiti uspostavljanju rodno zasnovanog okvira unutar zdravstvenog sektora u FBiH koji će omogućiti razvijanje posebno kreiranih usluga za muškarce i žene shodno njihovim potrebama i životnom dobu te kreiranje jasno artikulisane zdravstvene politike koja će biti posvećena muškom zdravlju. Kontinuirano treba jačati proces monitoriranja zdravlja muškaraca od strane zdravstvenog sistema i stalno informirati muškarce o svim faktorima rizika bitnim za specifično zdravlje muškaraca. To treba biti u obliku kampanja, kao i konkretnih preventivnih aktivnosti.

Kroz posebne faze projekta i prikupljanja podataka o zdravstvenim navikama muškaraca te faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, daje se direktan doprinos ostvarenju razvojnog cilja FIGAP programa.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS