Asocijacija XY i Institut za javno zdravstvo RS: Potpisan ugovor o saradnji za implementaciju preventivnog programa u mentalnom zdravlju

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, u Banjaluci je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji između Asocijacije XY i JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kojim će Asocijacija XY dodijeliti grant Institutu u iznosu od 100.000,00 KM, za implementaciju preventivnog programa u mentalnom zdravlju u lokalnim zajednicama na području Republike Srpske.

U narednih 18 mjeseci, Institut za javno zdravstvo RS će u saradnji sa centrima za mentalno zdravlje provoditi preventivni program „Saradnja centara za mentalno zdravlje i službe porodične medicine sa ciljem blagovremenog otkrivanja depresije kod odraslog stanovništva" u 10 lokalnih zajednica.

Primarni cilj ovog programa je poboljšano mentalno, fizičko i socijalno zdravlje osoba sa povećanim rizikom za razvoj depresivnih poremećaja. Provođenjem programa pružiće se podrška i pomoć osobama koje pate od depresivnog poremećaja, ali će se takođe jačati kapaciteti svih uključenih aktera u pogledu planiranja i realizacije preventivnih programa u mentalnom zdravlju.

U Institutu za javno zdravstvo RS na sastanku su prisustvovali direktor Instituta za javno zdravstvo RS dr Miodrag Marjanović, direktorica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Dženita Hrelja Hasečić i liderica komponente 2 dr Biljana Lakić koji su istakli važnost provođenja promotivnih i preventivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama sa ciljem unapređenja općeg blagostanja stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi dr Biljana Lakić: „Važno je da se stavi naglasak na značaj provođenja preventivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama koje treba da postanu sastavni dio svakodnevnog rada centara za mentalno zdravlje, kao i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na ovaj način aktivno će se tražiti osobe u opštoj populaciji za koje pretpostavljamo da imaju povećan rizik od pojave depresije (nedavni težak događaj, hronična somatska oboljenja, starije osobe) kod kojih će se provesti rana detekcija i pružiti im se odgovarajući tretman za osobe koje su u periodu trajanja programa posjetile doktora porodične medicine."

Preventivnim programom biće obuhvaćeno preko 30 timova porodične medicine koje će proći obuku od strane profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje za blagovremeno otkrivanje depresije. Očekuje se da će skriningom depresije biti obuhvaćeno preko 1200 osoba u Republici Srpskoj.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH, podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS