Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje konkurs

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, provodi konkurentski postupak bez javnog oglašavanja za pozicije

 

I

1. TRENER IZ OBLASTI INTERNE / EKSTERNE KOMUNIKACIJE ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

(2 izvršioca)

u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" kojeg u partnerstvu provode Asocijacija XY i udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine". Projekt se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo - EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Opšti cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za djecu i mlade sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji.

Dvodnevni trening iz oblasti interne/eksterne komunikacije će obuhvatiti teorijsku obuku kao i praktičan rad i vježbe za komuniciranje roditelja jednih sa drugima, roditelja sa osobljem i menadžmentom udruženja, kao i zajednički nastup ovih dviju grupa pred širokim auditorijumom i medijima. Na osnovu svjetski priznate Reframing metodologije u komunikološkoj oblasti, planirano je uraditi nekoliko sesija za unapređenje komunikacijskih vještina. Zbog osjetljivosti i specifičnosti ciljnih grupa koje djeluju pod pritiskom i opterećenjem, internu komunikaciju je potrebno prilagoditi potrebama roditelja u cilju stvaranja „vršnjačkih grupa" koje će raditi na jačanju međusobnog samopouzdanja i podrške jednih prema drugima kroz adekvatnu komunikaciju.

Obuka u oblasti novih medija predstavlja posebnu stavku na treningu, sa fokusom na administraciju i ažuriranje društvenih mreža kao najbržeg, najisplativijeg i najefikasnijeg medija usmjerenog prema širokoj javnosti. Polaznici treninga proći će kroz sesiju o uspješnoj prezentaciji i artikulaciji informacija kroz tradicionalne medije (radio, TV, štampa) i zajedno s trenerima osmisliti kampanju „Zdravije odrastanje je moje ljudsko pravo".

Rezultat: roditelji ostvaruju lakšu i empatičniju komunikaciju jedni između drugih, roditelji ostvaruju lakšu i efikasniju komunikaciju sa osobljem i menadžmentom udruženja, roditelji, osoblje i menadžment udruženja brže i efikasnije komuniciraju sa širom javnošću i donosiocima odluka putem medija.

Vremenski period trajanja projekta: 16.07.2020. - 31.01.2021.

II

Pozicija: TRENER IZ OBLASTI INTERNE / EKSTERNE KOMUNIKACIJE ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću
 • Razumijevanje tema i potreba NVO sektora u navedenim oblastima sa fokusom na marginalizirane skupine
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Dobra komunikacija sa eksternim medijima
 • Iskustvo u kreiranju i implementaciji zagovaračkih medijskih kampanja
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

 

Lokacija angažmana: Sarajevo

Zainteresovani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže, a kako bi ispunio zadatak definisan opisom posla
 • Finansijski prijedlog/ponuda
 • Lump-sum fee konsultanta

Lump-sum treba biti razrađen na budžetske linije: troškovi puta, per diems, troškovi materijala, stvarni trošak konsultantskih usluga

 

 • Primjeri dvaju izvještaja koje je konsultant izradio u prethodnom periodu

 

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu abajramovic@asocijacijaxy.org

Rok za prijavu je 23.11.2020. godine.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: abajramovic@asocijacijaxy.org

 

Informisanje kandidata

Asocijacija XY neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat, na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.


(Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju)

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)

1. Projektni zadatak: Izvođenje dvodnevnog treninga iz oblasti interne / eksterne komunikacije za organizacije civilnog društva koje okupljaju i pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima (za izvršenje zadatka su angažovana 2 konsultanta).

2.Očekivani rezultati: Roditelji ostvaruju lakšu i empatičniju komunikaciju jedni između drugih, roditelji ostvaruju lakšu i efikasniju komunikaciju sa osobljem i menadžmentom udruženja, roditelji, osoblje i menadžment udruženja brže i efikasnije komuniciraju sa širom javnošću i donosiocima odluka putem medija.

1. Uvodne informacije

Asocijacija XY i partnersko udruženje „Život sa Down sindromom u Federaciji BiH" će u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" realizirati participativnu obuku iz oblasti interne / eksterne komunikacije za predstavnike šest (6) organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima. Trening o internoj i eksternoj komunikaciji nameće se kao neophodna aktivnost koja će ojačati kapacitete roditelja i osoblja udruženja za djecu sa poteškoćama u razvoju za efektnu, profesionalnu i empatičnu komunikaciju. Na osnovu svjetski popularne i korištene neurolingvinstičke metodologije (Reframing metodologije) u komunikološkoj oblasti, planirano je uraditi nekoliko sesija u okviru treninga koje će unaprijediti komunikaciju:

·Roditelja jednih sa drugima

·Roditelja i udruženja

·Roditelja i udruženja sa širom javnošću putem medija

Komunikacija je osnovni alat za funkcionisanje i međusobno razumijevanje pojedinaca jednih sa drugima, ali i cijele grupe prema drugim grupama. Zbog specifične oblasti i populacije koja je u fokusu ovog projekta, potrebno je promijeniti komunikacijske okvire koji često prevazilaze adekvatne i očekivane, a koji su trenutno u upotrebi. Trening će obuhvatiti teorijsku obuku kao i praktičan rad i vježbe koje će se održavati za komuniciranje roditelja jednih sa drugima, roditelja sa osobljem i menadžmentom udruženja kao i zajednički nastup ovih dviju grupa pred širokim auditorijumom i medijima. Zbog osjetljivosti i specifičnosti ciljnih grupa koje djeluju pod pritiskom i opterećenjem, internu komunikaciju je potrebno prilagoditi potrebama roditelja u cilju stvaranja „vršnjačkih grupa" koje će raditi na jačanju međusobnog samopouzdanja i podrške jednih prema drugima kroz adekvatnu komunikaciju.

Obuka u oblasti novih medija predstavlja posebnu stavku na treningu sa fokusom na administraciju i ažuriranje društvenih mreža kao najbržeg, najisplativijeg i najefikasnijeg medija usmjerenog prema širokoj javnosti. Polaznici treninga proći će kroz sesiju o uspješnoj prezentaciji i artikulaciji informacija kroz tradicionalne medije (radio, TV, štampa). Kako je u pitanju ciljna grupa koja je često u potrebi obraćanja donosiocima odluka i širokoj javnosti, medijska pismenost je jedan od preduslova uspješne komunikacije. Nakon treninga iz oblasti komunikacija, roditelji i udruženja će biti osposobljeni da sami kreiraju javne kampanje, da komuniciraju sa medijima i da se obrate javnosti na način koji će im pomoći u realizaciji ciljeva.

3. Opis posla

Treneri se obavezuju da će sa Asocijacijom XY pripremiti plan rada obuke, a koji će sadržajima odgovoriti na specifične potrebe projekta i metodološke zahtjeve provođenja treninga jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti interne / eksterne komunikacije.

Zatim se obavezuju da će učestvovati u izradi prezentacija, radionica i projektne kampanje, važnih za postizanje cilja obuke a to je 20 obučenih roditelja/osoblja/članova organizacija civilnog društva koja okupljaju i pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima da ostvare lakšu i empatičniju komunikaciju jedni između drugih, i brže i efikasnije komuniciraju sa širom javnošću i donosiocima odluka putem medija.

Angažovani konsultanti su obavezni dostaviti finalni operativni i finansijski izvještaj sa prikazom pojedinačnih rezultata.

 

4. Ekspertiza

Angažovani treneri posjeduju višegodišnje iskustvo u vođenju treninga iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću u NVO sektoru:

 

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti odnosa sa javnošću i komunikacija

 • Iskustvo u kreiranju i implementaciji zagovaračkih medijskih kampanja

 • Poznavanje Reframing metodologije u komunikaciji

 • Pozeljno iskustvo u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću u NVO sektoru i radu sa osobama i djecom sa invaliditetom

 • Razumijevanje tema iz oblasti nabrojanih u uvodnim informacijama Projektnog zadatka

 • Liderske vještine

 • Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad

 

5. Vremenski rok

Angažman na zadatku izražen u konsultantskim danima: 10

U konsultacijama sa osobljem Asocijacije XY, konsultant će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja Projektnog zadatka.

 

6. Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Asocijacije XY. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

 

7. Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Asocijacije XY, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

______________________________

Potpis angažiranog konsultanta


 

 


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS