AKTIVIZMOM MLADIH PROTIV NASILJA U OPĆINI NOVO SARAJEVO

Naziv projekta: Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo

Donator: Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura kroz UNDP-ov projekat „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV"

Vrijednost projekta: 49.463,00 KM

Trajanje: juni 2015. – mart 2016.

Kratak opis projekta:

Asocijacija XY u partnerstvu sa Vijećem mladih Općine Novo Sarajevo je u junu 2015. godine započela provedbu projekta „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo". Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Sveukupni cilj projekta: Mladi sa područja Općine Novo Sarajevo su aktivni u prevenciji maloljetničkog nasilja, delikvencije i promociji zdravih stilova života u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta:

Specifični cilj 1:

Osnažiti Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo u poticanju omladinskog aktivizma i provedbi vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja, maloljetničke delikvencije i promocije zdravih stilova života mladih na području Općine Novo Sarajevo.

Specifični cilj 2:

Povećati znanje i svijest mladih o uticaju zdravih stilova života na smanjenje nasilja i maloljetničke delikvencije među mladima u 8 osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo.

Specifični cilj 3:

Unaprijediti podršku lokalnih medija u promociji aktivizma mladih i zdravih stilova života na području Općine Novo Sarajevo.

Ciljne grupe:

  1. Primarna ciljna grupa su mladi ljudi sa područja Općine Novo Sarajevo koji pohađaju osmi i deveti razred osnovne škole. Jedanaest osnovnih škola egzistira na području ove općine, ali njih osam provodi identične nastavne planove i programe, dok su tri privatne osnovne škole koje neće biti obuhvaćene projektom i jedna muzička škola. Pomenutih 8 škola pohađa 1.002 učenika i učenica osmih i devetih razreda raspoređenih u 45 odjeljenja. Ukupno 1.000 učenika i učenica osmih i devetih razreda će proći ciklus od tri prezentacije, odnosno 135 prezentacija će biti održano u 8 škola. Prezentacije će jednako obuhvatiti i dječake i djevojčice.
  2. Sekundarne ciljne grupe su: članovi i članice Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, omladinske nevladine organizacije članice Vijeća Mladih, mediji i opšta javnost, što predstavlja više od 3.000 osoba.

- Kroz trening vršnjačke edukacije će se ojačati, opskrbiti i pripremiti 25 članova i članica Vijeća mladih za sprovedbu vršnjačke edukacije u svom okruženju, čime se osigurava održivost projekta i replikacija vršnjačke edukacije u Općini Novo Sarajevo . Njihovo znanje i vještine će, kroz Vijeće mladih, u narednom periodu biti dostupni svim mladima ljudima sa područja općine.

- Nasilje, maloljetnička delikvencija, nezdrav način života i pasivnost mladih su problemi cjelokupnog društva koje nijemo posmatra i time učestvuje u degradaciji mladih i njihovog položaja u društvu, čime i društvo slabi. Projektne aktivnosti će biti promovisane među 68.800 građana i građanki Općine Novo Sarajevo, koji će na indirektan način, podrškom mladih, doprinijeti ostvarenju ciljeva i položaju mladih na nivou općine.

- Indirektno uključenje 5 omladinskih nevladinih organizacija u projekat će omogućiti promovisanje omladinskog aktivizma, volonterizma i vršnjačke edukacije na području općine. Zajedničko djelovanje će biti dobar primjer svima da partnerstvo uvijek daje rezultate i motiviše mlade ljude na sve veći angažman.

- Mediji kao osnovni kreatori javnog mjenja i promotori društveno prihvatljivih oblika ponašanja će, objavljivanjem pozitivnih priča, promovisati vrijednosti istaknute projektom i poticati mlade ljude na angažman, volonterizam, nenasilnu komunikaciju i prakticiranje zdravog stila života.

O projektu

Asocijacija XY kao nevladina organizacija koja od 2008. godine djeluje u polju prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije kroz kreiranje, implementaciju i evaluiranje programa prevencije u Bosni i Hercegovini, a posebno u Kantonu Sarajevo, je ostvarila mnoge rezultate i dugoročno gledano smanjila stopu nasilja među maloljetnicima/ama. Jedan od prvih projekata u polju prevencije nasilja je implementiran 2008. na području Općine Novo Sarajevo i zasnivao se na multisektorskom pristupu ovom problemu.

U ovom projektu će osim Općine Novo Sarajevo multidisciplinarnom pristupu punu podršku dati i partnerska organizacija, Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo. Vijeće mladih je osnovano 2012. godine sa misijom da postane krovna organizacija koja pomaže i služi svim omladinskim udurženjima na prostoru Općine Novo Sarajevo pri jačanju svijesti mladih o aktivizmu. Zajedničko djelovanje partnerskih organizacija je usmjereno ka rješenju, već ranije identifikovanog problema mladih, u strateškim dokumentima: Strategija prema mladima Općine Novo Sarajevo sa akcionim planom, 2012 – 2014; Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. i Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantona Sarajevo 2014.-2016.

Kontinuirani i planski pristup rješavanju ovog problema u Bosni i Hercegovini ne postoji, ali Kanton Sarajevo je primjer dobre prakse u kojem se implementira nastava iz alternativnog predmeta Zdravi životni stilovi, u osnovnim školama KS. Jedna od 6 tema koje obuhvata kurikulum je Razvoj životnih vještina – put ka nenasilnoj komunikaciji koju su nastavnici i nastavnice koji su prisustvovali treninguokarakterisali kao jednom od najvažnijih oblasti. Pomenuti predmet je jedan od izbornih predmeta, i na području cijelog Kantona Sarajevo nastavu pohađa nešto više od 800 učenika i učenica. Cijelokupna situacija je motivisala partnerske nevladine organizacije da zajedničkim radom, osnaživanjem mladih ljudi, dobro poznatom praksom, vršnjačkom edukacijom, upotpune nedostatak obrazovnog sistema i u 8 osnovnih škola sprovedu 45 ciklusa od 3 prezentacije vršnjačke edukacije za sve učenike i učenice osmih i devetih razreda.

Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo će biti prepoznato kao organizacija koja sprovodi vršnjačku edukaciju na nivou Općine, jer će članovi i članice Vijeća mladih participirati na šestodnevnom treningu vršnjačke edukacije i aktivno učestvovati u svim aktivnostima. Program vršnjačke edukacije je već ranije sprovođen kroz LOD programe u sarajevskim općinama, ali je upotpunjen dodatnim metodama, informacijama, popratnim aktivnostima i pristupom s ciljem što bolje prilagodbe programa specifičnoj populaciji mladih sa područja Općine Novo Sarajevo. Osim vršnjačke edukacije, koju će sprovoditi članovi i članice Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, u školama će se sprovoditi kampanja podizanja svijesti o prevenciji nasilja i promociji zdravih stilova života koja će biti praćena Facebook objavama i aktivnoj participaciji mladih u prevenciji nasilja putem informacionih tehnologija. Vršnjački pritisak je najuticajniji među vršnjacima, kako negativni tako i pozitivni. Shodno tome, vršnjaci/kinje su i najbolji aktivisti/kinje jer imaju najveći uticaj na promjenu ili zadržavanje određenog oblika ponašanja i prakticiranja zdravih stilova života.

Program se zasniva na inovativnom pristupu educiranja mladih ljudi i automatskog uključivanja mladih ljudi u volonterski, omladinski aktivizam. Na ovaj način će educirani vršnjaci, sistematično i ciljano, vršiti pozitivan pritisak na svoje prijatelje, vršnjake čime će se pokrenuti i osnažiti val omladinskog aktivizma.

Uticaj na ponašanje mladih imaju i mediji, koji sve više i više postaju sredstvo sticanja moći ili ugleda. Tako da će projekat uključivati dobre prakse u obrazovanju vršnjaka putem vršnjačke edukacije, kampanja, ali i uključivanjem medija s ciljem podsticanja omladinskog aktivizma i zdravog stila života, dugoročnije gledano smanjenju nasilja i nasilničkog ponašanja. Osim edukacije, mladima u osnovnim školama će biti dostupna i edukativna brošura „Dnevnik jedne djevojke", zasnovana na dobrim praksama brošure „Dnevnik jednog momka"sa projekta „Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima Općine Stari Grad Sarajevo". Ova brošura će govoriti o djevojci koja živi na području Općine Novo Sarajevo i suočava se sa problemima odrastanja ali ih rješava putem, realno ponuđenih, mogućnosti na području Općine, uključujući i omladinske nevladine organizacije.

Osim konkretnih aktivnosti Asocijacije XY i Vijeća mladih, značajnu ulogu u poticanju omladinskog aktivizma, prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života će imati lokalni mediji i popularni web portali.

Educirani i osnaženi članovi i članice Vijeća mladih će i nakon projekta imati kapacitete i utvrđene dobre osnove sa školama za sprovođenje vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja, maloljetničke delikvencije i promocije zdravih stilova života, ali će također biti osnaženi da učestvuju u omladinskom aktivizmu i šire pokret među mladima sa područja Općine. Dodatna vrijednost projekta je i uključivanje svih omladinskih nevladinih organizacija sa područja Općine u promovisanje omladinskog aktivizma. Osvješteni i involvirani mediji će nastaviti i nakon projekta izvještavati o omladinskim temama jer će uočiti prave priče primamljive za javnost.

Mnogobrojna partnerstva između nevladinih organizacija, škola, institucija i medija osiguravaju uspjeh programa u rješavanju prioritetnih omladinskih pitanja.

Projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS