200 miliona žena bez pristupa kontracepciji

Nacionalne vlade Argentine, Maroka, Danske i Etiopije se nalaze na čelu 60 zemalja koje stoje iza zahtjeva  upućenog Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda a koji se odnosi na posvećivanje više pažnje prema univerzalnom pristupu kontracepciji i uslugama iz oblasti planiranja porodice a sve sa ciljem unapređenja  zdravlja žena i jednakosti spolova u zemljama članicama.

Ovo je prva takva inicijativa grupe zemalja članica koja je upućena  prema Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda koja adresira pristup kontracepciji i planiranju porodice kroz prizmu ljudskih prava.

Rebecca Brown, direktorica Global Advocacy u Centru za reproduktivna prava  rekla je: „ Pristup kontracepciji je krucijalan kako bi žene u potpunosti je jednako participirale u svojim lokalnim zajednicama, društvu i našem svijetu. Danas, približno 220 miliona žena iz zemalja u razvoju koje žele izbjeći  ili odgoditi trudnoću i dalje nemaju pristup modernoj kontracepciji. Ovo ostavlja dugoročne posljednice na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i mogućnost da žene i djevojke jednako sudjeluju u društvu. Pozdravljamo Argentinu, Maroko, Dansku i Etiopiju i njihovu inicijativu da preuzmu ulogu vođe u rješavanju ovog problema. Nadamo se da će Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda nastaviti poduzimati afirmativne korake dajući do znanja da je pristup kontracepciji fundamentalan za osiguranje jednakosti i autonomije žene.

Centar za reproduktivna prava  je radio širom svijeta, uključujući Filipine i Slovačku, kako bi dokumentovao slučajeve kršenja ljudskih prava koja su rezultat nedostatka pristupa žena kontracepciji. Nedavno je Centar u saradnji sa UNFPA sudjelovao na razvijanju dokumenta  „ Prava na pristum uslugama i  informacijama o kontracepciji za žene i adolescente". Dokument se osvrće na brojne prepreke na koje žene i adolescenti nailaze u potrazi za uslugama i informacijama o kontracepciji i planiranju porodice. Dokument između ostalih navodi previsoke cijene usluga, fizičku nedostupnost, diskriminaciju od strane medicinskih profesionalaca.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS